Svatá Hora v Příbrami, 22. júna 2024 Z rúk litoměřického biskupa Mons. Stanislava Přibyla CSsR prijmú dnes v Bazilike Nanebevzetí Panny Marie na Svatej Hore v Příbrami kňazskú vysviacku Pavel Hudousek CSsR a Lukáš Michalovič CSsR.

Pavel Hudousek pochádza z Kostelce nad Orlicí. Formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2015 a po ročnom noviciáte v poľskej Lubaszowej zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2023. Doživotné sľuby zložil 13. augusta 2023. Po diakonskej vysviacke 15. augusta 2023 pôsobil v komunite redemptoristov vo Frýdku. Primičnú svätú omšu bude slúžiť v kostole sv. Jiří v Kostelci nad Orlicí 29. júna 2024. Kňazskú službu začne v júli v komunite redemptoristov na pútnickom mieste Svatá Hora v Příbrami.

Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity študoval jeden rok na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2022. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2024. Ako diakon slúžil v komunite študentátu redemptoristov Bratislava – Puškinova. Primičnú svätú omšu bude slúžiť vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Bratislave na Kramároch 23. júna 2024. Na konci augusta začne svoju kňazskú službu v komunite redemptoristov v litovskom Kaunase.


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza redemptoristi Provincie Bratislava – Praha ohlasujú Evanjelium chudobným a opusteným prostredníctvom farských misií a exercícií,  ktoré sú zároveň prvými apoštolskými prioritami. Ďalšími sú evanjelizácia prostredníctvom médií a vydavateľstva Slovo medzi nami, farská pastorácia a pôsobenie na pútnických miestach. Prvou zo základných priorít je zdieľaná misia, preto redemptoristi spolupracujú s laickými spoločenstvami Calvary, Rieka Života, Koral a Shekinah. Dekrétom generálneho predstaveného vznikla vo februári 2017 Provincia Bratislava – Praha, v rámci ktorej redemptoristi pôsobia v Bratislave (komunity Puškinova a Kramáre), Banskej Bystrici – Radvani, Gaboltove, Podolínci, Kostolnej – Záriečí, v Tasoviciach, vo Frýdku, na Svatej Hore v Příbrami a v Kaunase. Michalovská viceprovincia pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Mediálny tím redemptoristov