S účinnosťou od 1. januára 2019 sa bývalá Konferencia vyšších rehoľných predstavených (združujúca mužské rehole) a bývalá Konferencia vyšších predstavených ženských rehôľ zlúčili do jednej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS).

K zlúčeniu oboch konferencií dochádza podľa kán. 121 CIC z dôvodov duchovných, pastoračných i ekonomických potrieb, aby sa vyšší rehoľní predstavení spoločnými silami snažili o plnšie dosiahnutie cieľa jednotlivých inštitútov, o prerokovanie spoločných záležitostí, a o zavedenie primeranej koordinácie a spolupráce s Konferenciou biskupov Slovenska aj s jednotlivými biskupmi.

Preambula štatútu KVRPS

KVRPS odvádza svoju pôsobnosť od 23. článku dekrétu Druhého vatikánskeho koncilu Perfectæ caritatis a kánonov 708 a 709 Kódexu kánonického práva. Štatút KVRPS je schválený Apoštolskou stolicou a v súlade s ním vystupuje Konferencia ako právnická osoba Katolíckej cirkvi, ktorá podlieha vedeniu Apoštolskej stolice.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku charakterizuje niekoľko zásadných znakov:

  • Členstvo v nej je dobrovoľné. Každý vyšší predstavený rehoľného inštitútu, alebo spoločnosti apoštolského života so sídlom na území Slovenskej republiky má právo uchádzať sa o členstvo v zmysle Štatútu.
  • Jedným z jej hlavných cieľov je podpora a propagácia zasväteného života v Cirkvi a spoločnosti, vrátane ich apoštolských a charitatívnych činností. Na Slovensku pôsobí množstvo rehoľných inštitútov, niektoré len s niekoľkými členmi pôsobiacimi na jednom mieste, iné počítajúce množstvo zasvätených s mnohými významnými centrami. KVRPS umožňuje zviditeľniť menej známe formy zasväteného života, ako aj zúročiť pôsobenie tých významnejších.
  • Vďaka svojim štruktúram pomáha riešiť spoločné otázky, ktoré sa týkajú viacerých, alebo všetkých zasvätených osôb. Takto dokáže zabrániť zbytočnej rozdrobenosti, ktorá hrozí pri veľkej rozmanitosti foriem zasväteného života a zároveň ušetriť čas i prostriedky jednotlivých inštitútov, ktoré sa tak dajú efektívnejšie využiť na službu, ktorá im je vlastná.
  • Aktívne spolupracuje s Konferenciou biskupov Slovenska i jednotlivými biskupmi, čím uľahčuje vzájomné vzťahy medzi diecéznymi a rehoľnými štruktúrami a hľadanie spoločných riešení pre dobro celej Cirkvi.
  • Udržuje kontakt s Kongregáciou pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ako aj s ďalšími inštitútmi zasväteného života a konferenciami vyšších rehoľných predstavených v zahraničí, čím pomáha vzájomnej solidarite, otvára nové perspektívy a utužuje kontakt rehoľníkov s Cirkvou vo svete a zvlášť s Apoštolskou stolicou.

KVRPS sa skladá z viacerých orgánov, z ktorých najvyšším je zhromaždenie Konferencie. Konferenciu riadi a reprezentuje jej predseda, ktorému vo výkone funkcie pomáha zástupca predsedu. Obaja sú štatutárnymi zástupcami Konferencie a rozhodujú v rámci svojich kompetencií. Oboch volí zhromaždenie Konferencie tak, aby predsedom konferencie bol muž a zástupcom žena, alebo predsedom žena a zástupcom predsedu muž. Funkčné obdobie oboch je trojročné.

Zhromaždenie Konferencie určuje výšku členských príspevkov, ako aj rozpočet. KVRPS môže získavať financie aj z ďalších zdrojov, ktoré využije v prospech svojich cieľov.

1 komentáre k "O Konferencii"

  1. Spätný odkaz: V sobotu sme slávili 23. Deň zasväteného života – Redemptoristi