V utorok 2.mája sa na pôde Misijného domu Matky Božej v Nitre na Kalvárii konala medzinárodná vedecká konferencia v spolupráci s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK pri príležitosti stého výročia prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a Česku.

Konferencia začala slávnostnou bohoslužbou, ktorej predsedal nitriansky sídelný biskup Mons. Viliam Judák. Homíliu predniesol pomocný biskup bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko. Svojou účasťou podporil konferenciu aj Mons. František Rábek a ďalší hostia.

V pracovnej časti vystúpili so svojimi príspevkami obaja biskupi, ktorí sú aktívni v akademickej obci a po nich nasledovali ďalší prednášatelia z Talianska, Poľska, Nemecka a zo Slovenska. 

V troch tematických okruhoch zaoberajúcich sa dejinami príchodu misijnej rehole Spoločnosti Božieho Slova na Slovensko, misiológiou a spiritualitou sa prednášajúci snažili priblížiť účastníkom konferencie hlboké duchovné bohatstvo, ktorým je obohatená miestna Cirkev vďaka pôsobeniu tohto rehoľného spoločenstva na Slovensku a v Česku od svojho príchodu v roku 1923 až do dnešných dní. Zvlášť veľkú zásluhu na prijatí tejto rehole v domácej cirkvi má nitriansky arcibiskup Karol Kmeťko a tiež spišský biskup Ján Vojtašák. 

Misionársky rozmer, ktorý je do dnešných dní hlboko zakorenený vo veriacich, umožňuje Slovensku podieľať sa materiálne i personálne na univerzálnom misijnom poslaní vo svete.

Ako načrtol vo svojom príspevku nový provinciál Verbistov páter Marek Vaňuš, výzva pre Spoločnosť Božieho Slova je stať sa nositeľom Božieho Slova do konkrétnych situácii veriacich ľudí a tak sa deliť o svoju identitu, ktorú napokon nesú misionári verbisti aj v samotnom názve.

Dekan bohosloveckej fakulty Prof. Jozef Jančovič uzavrel konferenciu a zaželal Spoločnosti Božieho Slova nový elán do ďalšej storočnice aby bola stále na pulze doby s novou evanjelizačnou iskrou.

Výstupom z tohto podujatia bude zborník prednášok a príspevkov, ktorý redakčne pripravuje páter Tomáš Gerboc, SVD.

Ján Štefanec, SVD