Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR.

Na Slovensku, v Česku, na Litve a na Ukrajine pôsobí už 12 misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov z Provincie Bratislava – Praha a Viceprovincie Michalovce. V komunite Podolínec je to P. Michal Zamkovský, vedúci jedného z misijných tímov; v severomoravskej farnosti Frýdek P. František Boldy, vikár provinciála a správca farnosti; vo farnosti Banská Bystrica – Radvaň jej správca a predstavený komunity P. Jozef Mihok. Na Litve v komunite Kaunas sú dvaja misionári milosrdenstva: P. Peter Hertel a predstavený P. Rastislav Dluhý. P. David Horáček je miestnym predstaveným a správcom pútnického miesta Svatá Hora v Příbrami; P. Miroslav Szuda je predstaveným komunity Bratislava – Kramáre, a zároveň administrátorom tejto farnosti; P. Tomáš Regeš pôsobí na pútnickom mieste Gaboltov ako miestny predstavený, farár a správca mariánskej svätyne. Misionármi milosrdenstva z radov gréckokatolíckych redemptoristov sú o. Jozef Jurčenko (kláštor Stropkov), o. Juraj Rak (farnosť Užhorod), o. Jaroslav Štelbaský (kláštor Michalovce) a o. Maroš Dupnák (kláštor Michalovce).

Na treťom celosvetovom stretnutí misionárov milosrdenstva, ktoré sa konalo minulý víkend, Svätý Otec povedal aj toto: „Je na nás, aby sme svojou službou boli hlasom Boha – toto je dôležité: my, misionári milosrdenstva, dávame hlas Bohu – a aby sme ukazovali tvár jeho milosrdenstva. Je to na nás. Človek, ktorý sa stretne s jedným z vás, sa musí zmeniť, musí zmeniť svoje cítenie, svoje predstavy o Bohu: ‚Teraz, pri tomto  misionárovi, som pochopil, pocítil som, kto je Boh.‘ Nikdy nezabúdajme, že Boh nekoná v každodennom živote ľudí cez ohromujúce činy, ale tichým, diskrétnym, jednoduchým spôsobom, takže sa prejavuje skrze ľudí, ktorí sa stávajú sviatosťou jeho prítomnosti. A vy ste sviatosťou Božej prítomnosti.“ Pápež vyslal misionárov milosrdenstva na Popolcovú stredu v roku 2016. Môžu odpúšťať hriechy, ktoré sú inak vyhradené len Apoštolskej stolici – napríklad zneuctenie Eucharistie, prezradenie spovedného tajomstva či fyzický útok na pápeža. Na záver Jubilejného roka milosrdenstva pápež František odovzdal Cirkvi apoštolský list Misericordia et misera (Milosrdenstvo a bieda), v ktorom potvrdil misiu misionárov milosrdenstva aj do budúcnosti.

Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi provincie Bratislava – Praha venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Tasovice, Frýdek, Svatá Hora), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i nových médií. Dekrétom generálneho predstaveného pôsobia slovenskí a českí redemptoristi od februára 2017 v rámci novej provincie Bratislava – Praha. Michalovská viceprovincia pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *