Vyšlo nové číslo kapucínskej ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia

Kapucíni vydali kapucínsku ročenku Studia Capuccinorum Boziniensia. Informujú o tom na sociálnej sieti. „Nové, už ôsme číslo našej kapucínskej ročenky Studia Capuccinorum Boziniensia pre františkánske štúdia, historické a humanitné vedy je v tlači. Na obálke je tentoraz portrét Viktórie Colonny, markízy z Pescary, významnej renesančnej poetky, ktorá za kapucínov úspešne intervenovala u reformného kuriálneho kardinála Gašpara Contariniho i pápeža Klementa VII., od Piera Francesca di Jacopo Foschiho (okolo 1550),“ píšu kapucíni.


S dovolením redakcie vám prinášame predslov editora Ladislava Tkáčika, OFMCap.:

„Pohyb je určite účinnou stratégiou, ako sa vyhnúť sám sebe. Myslím na pohyb ako na úhybný manéver voči zotrvaniu, spočinutiu, zbrzdeniu, ktoré by mohli vytvoriť podmienky pre stretnutie sa so sebou samým. Možno by však bolo vhodnejšie hovoriť skôr o zdaní pohybu, pokiaľ by sme mu porozumeli pôvodnejšie, a síce ako zmene. Takýto pohyb však zmenu nenesie, naopak, je pred ňou častokrát až na frenetickom úteku. Nerozpakujem sa voliť takýto silný výraz. V tomto zmysle je zdanlivý pohyb stratégiou stagnácie či úpadku a pokojné zotrvávanie
naopak, napriek zdaniu nečinnosti, epicentrom skutočného pohybu, skutočnej zmeny, transformácie.

Napriek tomu, že žijem ako rehoľník uprostred rehoľníkov, aj rehoľné svety sú výdatne kontaminované touto pomätenosťou. Dokonca sú stále sýtené duchaplnými floskulami, ktoré ju ospravedlňujú. Prekladaniu brata či sestry z kláštora do kláštora často chýba akýkoľvek zmysel. Vyvoláva však to najlacnejšie zdanie zmeny, ilúziu formácie, neustrnutia. Jej výsledkom je však mnohokrát len naučená bezmocnosť.

Jean-Louis Chrétien vo svojej skvelej knihe L’espace intérieur nazýva človeka bytosťou príbytku (l’être de la demeure). (1) Človek si privlastňuje miesta a miesto prijíma človeka, človek prekresľuje svet pomyselnou linkou odlišujúcou vonkajšok a vnútro, verejné a intímne, osobné, dôverné. „Ľudská identita sa nemôže formovať ani pretrvávať bez vzťahu k miestu a ,ja‘ vždy predpokladá ,domov‘, hoci aj premenlivý…“ (2) Ide o viac než len o trefnú alegóriu, ide o ontologický a ontický popis.

„Značné množstvo spisov kresťanskej tradície od prvých storočí predstavuje vnútro človeka ako podobné modelu stavby. Táto architektonická paradigma predstavuje principiálnu dualitu a veľkú rozmanitosť figúr. Ide o dualitu, ktorá jestvuje medzi príbytkom, ktorý už existuje, ale do ktorého musím vstúpiť, aby som ho objavil, preskúmal, no aj očistil, zariadil a skrášlil, a na druhej strane príbytkom, ktorý musím vo vnútornom priestore postupne budovať a zveľaďovať. Príbytkom, do ktorého som, podobne ako v prvom prípade, musel ponajprv vstúpiť,
pretože mi bol sprvu neznámy a cudzí. Rozmanitosť, často, hoci nie vždy, inšpirovaná biblickými príbytkami, je tu veľmi veľká: dom vo všetkých jeho podobách, chrám, hrad (najznámejší je ten, ktorý opísala svätá Terézia z Avily), archa (podľa Noemovho príkladu), kláštor atď., no predovšetkým to najjednoduchšie miesto, spálňa.

Všetky tieto figúry však majú spoločnú štruktúru a isté základné črty. Prvá spočíva v tom, že vo svojom aktuálnom stave, teda ako hriešnici, sa nachádzame predovšetkým mimo nášho domova, teda mimo nás samých, odcudzení, neznámi svojmu najvlastnejšiemu bytiu, nevediac, čím sme a čím by sme sa mohli stať: Najnaliehavejšie je preto predovšetkým objaviť svoj vnútorný priestor a vstúpiť doň. Ide o špecifický model sebapoznania (ktorý sám osebe, samozrejme, nie je špecificky kresťanský) sťaby prekročenia prahu, objavenia predtým nedostupného priestoru, kde nachádzam pravdu svojho bytia, ktorá sa chce uskutočniť… Druhou základnou črtou je, že takéto vstúpenie do seba je len začiatkom intímneho dobrodružstva, ktoré uzavrie až koniec nášho pozemského života…“ (3)

„… tieto miestnosti, tieto domy, vnútorné chrámy majú za konečný cieľ – ktorý určuje ich existenciu i usporiadanie – byť miestom pohostinnosti pre samotného Boha. A práve tu sa v celej svojej sile ukazuje nezastupiteľnosť priestorovosti: Nemal by som obývať svoj vlastný domov tak, aby ho moje starosti, túžby, projekty, myšlienky úplne zaplnili a aby bol len miestom pre dialóg so sebou samým. Je v ňom potrebné vytvoriť prázdnotu, ktorá by sprístupňovala myšlienky a uvoľňovala vôľu, aby tam mohol vstúpiť a prebývať Boh. Uzatvorenie príbytku pred
ruchom a žiadosťami všetkého druhu zvonku nekončí osudovým uväznením s mojím najväčším nepriateľom, ktorým môžem byť ja sám, ale nadobúda zmysel len ako podmienka čo najväčšej otvorenosti. Cudzinec v samom srdci intimity, neznámy v dome duše, môže byť chápaný v dvoch protikladných významoch:“ (4) Ako to hrozivé, neznáme, úzkostné, čo sa ozýva vo výčitkách svedomia či v samote. Alebo ako nástojčivo aj trpezlivo vyčkávaný príchod Nepredstaviteľného, Obklopujúceho.

Človeku treba dopriať priestor, miesto, domov a teda mu sprístupniť cestu k vnútornému priestoru, k tomu najvlastnejšiemu domovu, „aby skrze jeho Ducha mocne silnel … vnútorný človek.“ (Ef 3,16) Opäť teda skromne, bez prílišnej trúfalosti dúfam, že tomu môžu napomôcť aj texty zhromaždené v tomto čísle našej ročenky.


1) Jean-Louis Chrétien. L’espace intérieur. Paris: Les Éditions de Minuit, 2014, s. 7.
2) Ibid., s. 8.
3) Ibid., s. 15 – 16.
4) Ibid., s. 18 – 19.

Zdroj: TK KBS a Varštak

Výstava sviec v Bruseli

Dňa 19. 3. 2023 sa v Slovenskej katolíckej misii Bruseli v kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho konala výstava sviec, ktoré urobila sestra Marianna Poláková z Congregatio Jesu.

Sestra Marianna spolu so spolusestrami navštívila Brusel v septembri. Túto púť uskutočnili ako poďakovanie za povolanie ich sestry Kamily, ktorá tu pôsobila. Zároveň tu mali prednášku o zakladateľke Mary Ward, aby predstavili spoločnosť, do ktorej Kamila vstúpila.

Ako poďakovanie za prijatie vo farnosti urobila sestra Marianna veľkonočný paškál pre túto farnosť a tiež darovala niektoré sviece, ktoré urobila. Tak vznikol spontánny nápad urobiť výstavu.

Po skončení výstavy sa sviece rozpredajú na podporu Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.

Sestry, ktoré navštívili Bruselskú farnosť, pracujú v Ružomberku, kde vedú Centrum spirituality Premenenia Pána. Podporiť ich môžete aj kúpou originálnych sviec či obrazov TU.

Hermana Matláková, SMVS

Slovenskí zasvätení navštívili mesto Štrasburg pri otvorení výstavy k 35. výročiu sviečkovej manifestácie

Od 12.3. do16.3. na pozvanie europoslankyne Miriam Lexmann navštívili slovenskí rehoľníci mesto Štrasburg. Nešlo len o poznávanie mesta a europarlamentu. Úlohou zasvätených bolo zúčastniť sa na otvorení výstavy k 35.výročiu sviečkovej manifestácie. V tomto duchu sa niesla aj návšteva mesta.

Už v prvý večer priniesli zasvätení svoje svedectvá a za prítomnosti ostatných pozvaných hostí hovorili o ich priamej účasti na sviečkovej manifestácii. Členovia Ústavu pamäti národa boli veľmi povzbudení takýmito svedectvami a vyzvali aj ďalších zasvätených, aby sa nebáli hovoriť o tom, čo zažili a nepokladali to za samozrejmosť.

Ďalší deň návštevy Štrasburgu zasvätení navštívili katedrálu, kde mali možnosť byť aj na svätej omši v slovenskom jazyku. Neskôr nasledovala plavba loďou a návšteva europarlamentu.

Pri tejto návšteve bola otvorená výstava k 35.výročiu sviečkovej manifestácie, na ktorej sa okrem pozvaných hostí zúčastnili aj europoslanci z Poľska, Česka a Maďarska. Už v roku 1988 európsky parlament vydal dekrét, ktorý odsúdil zásah polície voči vlastným občanom. Počas otvorenia výstavy sa prečítal aj tento dekrét ako spomienka na to, že je dôležité aj dnes si pripomínať nespravodlivo stíhaných aj v iných krajinách a nemali by na to zabúdať hlavne krajiny, ktoré si tým prešli. Otvorenie výstavy sprevádzali hudbou a spevom bratia kapucíni, ktorí zvolili piesne, ktoré napísali v období okolo roku 1988.

Ďalší deň návštevy zasvätení a pozvaní hostia strávili v meste Štrasburg, kde navštívili kostoly a pamiatky mesta. Medzi najväčší zážitok patrila návšteva evanjelického kostola, v ktorom bol pokrstený Charles de Foucauld (kostol v tej dobe patril katolíkom).

Podrobnejší text a video nájdete na TK KBS.

Hermana Matláková, SMVS

Združenie katolíckeho apoštolátu pripravilo aktivitu Pôst so zasvätenými

Združenie katolíckeho apoštolátu pripravilo na pôstne obdobie modlitbovú aktivitu Pôst so zasvätenými, v rámci ktorej pozýva veriacich k modlitbe za rehole pôsobiace na Slovensku. Na každý deň pôstu je vybraná jedna mužská a ženská rehoľa, na ktorej úmysel sa spoločne modlí zvolená modlitba. Združenie chce takýmto spôsobom najmä duchovne podporiť jednotlivé rehole a skrze spoločnú modlitbu im vyprosovať potrebné milosti do služby, ktorej odovzdali celý život. Zoznam reholí a modlitby na jednotlivé dni pôstu sú TU.

„Obdobie pôstu je pre kresťanov dobrým časom na prehĺbenie osobnej modlitby, ale rovnako aj časom, kedy svoje modlitby môžeme obetovať na úmysel druhých. K modlitbe pozýva aj sv. Vincent Pallotti, zakladateľ Združenia katolíckeho apoštolátu: „Modli sa a povzbudzuj do modlitby druhých…“ Nasledujúc slová zakladateľa si Združenie katolíckeho apoštolátu pripravilo na práve prebiehajúce obdobie pôstu modlitebnú aktivitu pod názvom Pôst so zasvätenými, v rámci ktorej pozýva veriacich k modlitbe za rehole, ktoré pôsobia na Slovensku,“ informovala Silvia Pavlíková.

Zdroj: TK KBS
Ilustračné foto: Františka Čačková, OSF

Biskup Haľko začal príhovory o tradícii betlehemských jaslí z Greccia u sestier františkánok

Celá františkánska rodina vstúpila do oslavy 800. výročia františkánskych jubileí, v ktorých si pripomína niekoľko dôležitých udalostí z posledných rokov života sv. Františka:

r. 2023 – prvé jasličky v Grecciu (1223),
r. 2024 – stigmatizácia sv. Františka (1224),
r. 2025 – pieseň brata slnka (1225),
r. 2026 – tranzitus sv. Františka (1226)

Tieto jubileá sú príležitosťou pripomenúť si živým a inšpirujúcim spôsobom evanjeliovú charizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v Cirkvi skrze sv. Františka.

Počas roka 2023 bude pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko v Kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Prievoze u sestier z Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi slúžiť svätú omšu raz mesačne v nedeľu o 17.00 hod. so zameraním na toto jubileum. Prvé dva podcasty (TU a TU) sú k dispozícii v podcaste biskupa Haľka. Jeho cieľom je celý rok uvažovať o tom, čo sa stalo v tomto meste v roku 1223, kedy tu sv. František z Assisi pripravil vôbec prvý betlehem vytvorený zo živých postáv.

Greccio leží v diecéze Rieti, na severe talianskeho regiónu Lazio, pri hranici s Umbriou. Pápež František toto miesto navštívil v januári 2016 a v decembri 2019, kedy slávnostne odovzdal celej Cirkvi apoštolský list o zmysle a hodnote tradície betlehemských jaslí. V liste s názvom Admirabile signum (Nádherný obraz) Svätý Otec nabáda k udržiavaniu tejto tradície a k jej oživeniu tam, kde sa vytratila.

TK KBS (doplnené -fc-)

Zo zbierky na katolícke médiá je podporený aj jeden projekt KVRPS

Zo zbierky na katolícke médiá podporili biskupi Slovenska 15 projektov za 65 559 eur. Schválili ich na plenárnom zasadnutí v Badíne. 

Ide o časť výnosu z pravidelnej zbierky na katolícke médiá zo 7. veľkonočnej nedele vo farnostiach na celom Slovensku. Sú to projekty, ktoré sa prihlásili do súťaže o mediálne granty Konferencie biskupov Slovenska. Na plenárne zasadnutie biskupov ich po posúdení predložila Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS. Biskupi vybrali 15 zámerov z 23 posudzovaných projektov. 

Na podporu vydávania pouličného mesačníka Cesta získala 7 000 eur Gréckokatolícka charita Prešov. Rovnakú sumu získal aj časopis Rebrík a ďalšie dva projekty. Štúdio RTVS Košice so Silviou Košťovou plánuje natočiť dokumentárny film o zrodení košickej Katedrály sv. Alžbety a Marek Poláček s P. Luciánom Boguckim, OFMConv. dokumenárny film o mučeníkovi minoritovi z dedinky Rad – br. Štefanovi Iglódymi. 

Šesťtisíc eur pôjde na vývoj aplikácie Michala a Andreja Mackových PrimaGuide. Poskytne zoznam trás a prehliadok v okolí cirkevných pamiatok. Päťtisíc eur získa Cor Sancti Martini a Peter Matis, ktorí chcú vytvoriť 47 evanjelizačných videí. Štvortisícovú podporu získal projekt Inštitútu Communio, ktorý bude mapovať činnosť farských pastoračných rád. 

Projekt Tajomstvá liturgie od dvojice kňazov Štefana Fábryho a Petra Staroštíka s mediálnym partnerom Rádiom LUMEN získalo dotáciu vo výške 4 000 eur. Tritisíc eur pôjde Centru konkrétnej pomoci Femina n. o. Použiť ich plánuje v projekte Plánuj prirodzene. Na sériu krátkych videokatechéz, v ktorých bude vladyka Cyril Vasiľ odkrývať krásu byzantskej tradície ukrytej v liturgii sv. Jána Zlatoústeho, poputuje združeniu Byzantinos 3 819 eur. 

Tritisíc eur získal projekt Spolku sv. Cyrila a Metoda. Jeho zámerom je spracovať filmový dokument o P. Michalovi Fedorovi SJ. Rovnakú sumu získal aj Matúš Demko a spoločnosť MOOVI, s. r. o., ktorí chytajú natočiť dokumentárny film o kandidátovi na blahorečenie Vendelínovi Javorkovi SJ. 

Podporu vo výške 2 340 eur získalo projekt Slovenskej katolíckej charity Daruj dobrý skutok. Jeho cieľom je vytvoriť 12 rozhlasových relácií. Na nákup autorských práv získala dvetisíc eur Masmediálna komisia pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených. Rádio Mária Slovensko získalo 1 400 eur na vytvorenie klubu Carla Acutisa (relácia a brožúry pre deti a mládež). 

Ide o podporu masmediálnych projektov a projekty súvisiace s masmédiami. Výška príspevkov závisela od umiestnenia v súťaži. Na návrh masmediálnej komisie o podpore rozhodli biskupi Slovenska. Zvyšné projekty neuspeli. Na základe štatútu zbierky dostanú druhú časť zbierky TV LUX, Rádio LUMEN a Tlačová kancelária KBS. 

Zdroj: TK KBS
Ilustračný obrázok: Pete Linforth / Pixabay

V Beňadove mali stretnutie zasvätených a kňazov, rodákov z farnosti

Vo farnosti Mútne, pod ktoré patrí aj filiálka Beňadovo, sa tradične stretávajú zasvätení a kňazi, rodáci z farnosti, aby povzbudili svojich rodákov a zároveň porozprávali o svojom zasvätení a miestach pôsobenia.

Aj tento rok sa na pozvanie miestneho rodáka a spirituála kňazského seminára Martina Majdu stretli zasvätení 4. marca 2023 v Kostole sv. Jozefa robotníka v Beňadove.

Pred svätou omšou bola pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Svätú omšu celebroval rektor kňazského seminára Peter Majda. Slávnostným kazateľom bol rodák vdp. Marián Majda, pôsobiaci vo Veľkom Rovnom. Vo svojej homílii uviedol: “Všetci sme povolaní do duchovného stavu, ktorý začína krstom, a do ktorého patrí rovnako aj manželstvo a práve v povolaní manželstva majú svoj základ kňazské a rehoľné povolania”.

Po svätej omši a pobožnosti sa kňazi, rehoľné sestry i bohoslovci, každý osobne veriacim trochu predstavili a porozprávali o miestach svojho pôsobenia a svojej činnosti. Po duchovnom programe nasledovalo spoločné agapé.

diakon Marek Rambala

Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov priniesol staronových víťazov

Poslednú februárovú sobotu si vo Vranove nad Topľou zmerali sily netradiční hokejisti. Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov pod záštitou košického arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska aj tento rok prilákal do arény priaznivcov ľadového športu.

Rekord v počte víťazstiev drží tím Košickej arcidiecézy, ktorý si v tomto – v poradí už siedmom – ročníku pripísal štvrté prvenstvo. Pohár pre víťazov si prevzal kapitán košického tímu a zároveň hlavný organizátor Radoslav Bačo. Z finálového derby vyšli neúspešne reprezentanti Spišskej diecézy, keď s Košicami prehrali 3:2. Bronzovú priečku obsadili zástupcovia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a bez umiestnenia tento rok skončili Banskobystričania.

Turnaj otvoril predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober svojim príhovorom a modlitbou. Diváci mohli sledovať finálové zápasy z STD Arény vo Vranove nad Topľou v priamom prenose prostredníctvom TV Lux.

Dianie zo štúdia komentovali aj vranovský primátor Ján Ragan a majiteľ miestnej hokejovej arény Jiří Zeman. Medzi špeciálnych hostí na štadióne patrili aj europoslankyňa Miriam Lexmann a predsedu Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Charitný dom mládeže, ktorému bol venovaný aj výťažok z dobrovoľného vstupného vo výške 1707 €, reprezentovala v televízii Mária Tongelová. V programe obohatili aj hokejový majster z Göteborgu Jerguš Bača či hokejista HC Košice Marek Bartánus.

Záznam zo zápasu si môžete pozrieť v archíve TV Lux.

Charitatívny turnaj kňazov a rehoľníkov sa konal na Slovensku už po siedmykrát a . Posledné tri boli v Ružomberku (2018), Detve (2019) a v Dubnici nad Váhom (2022). Turnaj zastrešuje vždy jedna zo súťažiacich diecéz. Od roku 2019 sa na ňom zúčastňuje aj tím Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, v drese ktorého hrajú rehoľníci a rehoľníčky.

Františka Čačková, OSF

Rok pomoci Ukrajine u saleziánov: práca s mladými i adresná humanitárna pomoc

Saleziáni don Bosca v spolupráci s Domkou – združením saleziánskej mládeže a občianskym združením SAVIO od vypuknutia vojny pomáhajú ľuďom núteným opustiť svoju krajinu, ale aj tým, ktorí sa rozhodli ostať na Ukrajine. Od jednorazových aktivít na začiatku konfliktu prešli k systematickej, dlhodobej pomoci. Vytvorili Centrum pre rodinu pre dvanásť ukrajinských chlapcov, humanitárnu pomoc poskytujú v rámci adresných výziev a zabezpečujú aj integračné a voľnočasové aktivity v Bratislave či Gabčíkove.

V piatok uplynie jeden rok od vypuknutia vojny na Ukrajine. Medzi organizáciami, ktoré sa bez váhania podujali pomáhať ľuďom z Ukrajiny v tejto mimoriadne náročnej situácii, boli aj saleziáni don Bosca spolu so sestrami Márie Pomocnice kresťanov (saleziánkami) a spolupracujúcimi organizáciami – Domkou, združením saleziánskej mládeže a občianskym zdužením SAVIO.

 „Oblasti pomoci v prvom polroku vojny boli zamerané najmä na ubytovanie detí bez sprievodu, koordináciu humanitárnej pomoci a jej dovoz do vojnových oblastí či na poskytovanie ubytovania prevažne pre matky s deťmi,“ uvádza Marián Peciar, delegát pre médiá u saleziánov don Bosca a pokračuje: „Pod záštitou saleziánov a saleziánok a za obetavej podpory celej saleziánskej rodiny sa v strediskách najmä na východe Slovenska vytvárali centrá prvého kontaktu, ktoré  ponúkali bezpečný priestor. Dobrovoľníci v nich zabezpečovali pre utečencov ubytovanie, jedlo či pomáhali s dopravou.“

Vďaka dobrovoľníkom využíva 300 detí čas zmysluplne

V súčasnosti sú aktivity zamerané na dlhodobú udržateľnosť a systematickosť. Napríklad pod vedením Domky sa vytvoril tím dobrovoľníkov ponúkajúcich voľnočasové aktivity pre Ukrajincov ubytovaných v Humanitnom centre pre odídencov z Ukrajiny v Gabčíkove. Aktuálne je tam ubytovaných približne 300 detí a mladých, ktorí potrebujú pomoc s integráciou a zmysluplným naplnením voľného času.

V školskom roku 2022/2023 sa aktivity v Gabčíkove premenili na pravidelné športové, výtvarné, hudobné krúžky a vzdelávacie aktivity, ktoré dobrovoľníci usporadúvajú dvakrát do týždňa. Okrem toho ukrajinské deti a mladí oslávili s dobrovoľníkmi sviatok sv. Mikuláša či Vianoce.

Ku kvalitnej a udržateľnej práci potrebujú bezpečný priestor aj dobrovoľníci. Preto pre nich koordinačný tím v spolupráci s organizáciou IPčko vytvoril program sprevádzaného dobrovoľníctva, v rámci ktorého im poskytuje školenia, osobný koučing a mentoring či teambuildingy. „Mnohí mladí by v tejto situácii radi niečo urobili – chcú pomôcť rovesníkom, vnímajú, že sa im zo dňa na deň zrútil ich svet, sny, priateľstvá. Pomocou v Gabčíkove sa im otvorila konkrétna možnosť. Stretávajú sa s deťmi a mladými zasiahnutými vojnou, vidia ich na vlastné oči, a to je pre nich neuveriteľne formačné a obohacujúce,“ vysvetľuje salezián Stanislav Hurbanič, koordinátor dobrovoľníckych aktivít v Gabčíkove.

V Bratislave zase Domka ponúka kurzy slovenčiny, ako aj možnosť pre deti tráviť čas v herničkách. Sú tu tiež prítomné slovenské matky, ktoré v prípade potreby poskytujú pomoc, poradenstvo a podporu ukrajinským matkám. V Poprade v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou prevádzkuje Denné detské centrum.

12 chlapcov býva v Centre pre deti a rodinu

V prvej fáze konfliktu saleziáni evakuovali na Slovensko 50 chlapcov zo saleziánskeho Domu rodiny Pokrova. Koncom leta sa najmä menší chlapci vrátili do relatívne bezpečného Ľvova. Pre tých, ktorí zostali, saleziáni vytvorili podmienky v Centre pre deti a rodinu Dominika v Rožňave a dvanásti pokračujú v pobyte na Slovensku. Vďaka centru chlapci môžu doštudovať vybrané smery, cítiť sa v bezpečí a pripraviť sa na návrat domov, k svojim blízkym.

Humanitárnu pomoc poskytujú adresne

V spolupráci so zahraničnými partnermi v sieti Don Bosco Network sa združenie SAVIO zapája do adresných humanitárnych výziev. Najmä prvom polroku vojny sa vďaka obetavosti a štedrosti saleziánskej komunity na celom Slovensku podarilo odviezť do skladu v Ľvove 180 ton potravín, drogérie a oblečenia. Momentálne sa vďaka efektívnemu sieťovaniu darí pomoc zameriavať na najviac postihnuté oblasti. Takto sa zo Slovenska dostali napríklad elektrické generátory do Odesy alebo zimné oblečenie do doneckého exarchátu.

Hrôzy vojny ani po roku neutíchajú a riešenie sa zdá byť v nedohľadne. Saleziáni dona Bosca sú aj naďalej rozhodnutí nenechať svojich spolubratov a priateľov na Ukrajine v núdzi. Sú vďační celej saleziánskej rodine za každý prejav spoluúčasti, dôvery a solidarity.

Maroš Peciar, SDB

Povolanie apoštola Petra a povolanie ako zázrak – stretnutie Internoviciátu bolo opäť v Kežmarku

Po dobrých skúsenostiach z minulého roku sa opäť zorganizovalo spoločné stretnutie mužských a ženských noviciátov v Kežmarku u sestier redemptoristiek. Stretnutie sa konalo v dňoch 17. – 19. 2. 2023. Organizačne ho pripravila s. Brigita Puchalová, SMVS, pomáhal jej br. Reginald Slavkovský, OP. Prednášku mal biblista a kežmarský pán dekan, prof. František Trstenský a prednášal na tému Povolanie apoštola Petra podľa Lk 5,1-11. Internoviciátneho stretnutia sa zúčastnilo 16 účastníkov: štyri novicky z troch ženských reholí a ich tri magistry, päť novicov z dvoch mužských reholí so svojimi magistrami a organizátori.

V piatok večer sa predstavovali jednotlivé noviciáty. Bol to obohacujúci čas nielen na fakty, ale ukázal sa aj tvorivý potenciál prezentujúcich: fotky, videjká, rozprávanie, hraná scénka, básnička… odkryl sa ich svet modlitby a vzťahov, ale aj spontánnej radosti zo života, humoru a záľub účastníkov.

Spoločné stretnutie mužských a ženských noviciátov býva menej študijné a je to viac o možnostiach vzájomného spoznávania a zdieľania. V sobotu dopoludnia boli účastníci na prechádzke, počas ktorej bolo dosť príležitostí na osobnejšie rozhovory. Dobrú náladu podnietil aj ranný výhľad na Vysoké Tatry so snehovými čiapkami.

Prof. František Trstenský sa najprv živo zaujímal o každého účastníka stretnutia. Prednášku začal tým, že chce ponúknuť nielen niečo z akademického biblického poznania, ale najmä podnety ako žiť zasvätený život. Vyjadril vďačnosť za možnosť biblických štúdií vo Svätej Zemi, do ktorej sa pravidelne vracia s pútnikmi. Písmo aj príbeh apoštola Petra sú preňho stálou fascináciou a niečo z jeho nadšenia sa prenieslo aj na účastníkov internoviciátu. Príbeh povolania sv. Petra vybral, aby ešte viac poukázal na tajomstvo povolania. Hoci vo vybranom úryvku z Lukášovho evanjelia na rozdiel od stručného Markovho textu je opísaný príbeh plný emócií a stupňujúcej sa dramaturgie, predsa nevystihuje všetko a nemôže preniknúť k podstate povolania. Vždy zostáva tajomstvom. Je to podobné, ako keď manželia môžu opísať vonkajšie okolnosti toho, ako sa zoznámili, ale prečo sa rozhodli spojiť svoj život práve s týmto partnerom a nie s niekým iným, na to nestačí len vonkajší opis a racionálne argumenty. Z tohto hľadiska je povolanie zázrakom a vlastne by sme ho mali radiť medzi také činy ako Ježišovo uzdravovanie, vzkriesenie mŕtvych, vyháňanie zlých duchov, utíšenie búrky, rozmnoženie chleba a pod. Je to zázrak a dar, lebo prekračuje možnosti toho, čo môže človek dosiahnuť vlastnými silami a vedie povolaných po nečakaných cestách Božej prozreteľnosti.

O. František často pripomínal krásu a silu Božieho slova a ukázal, ako je vyjadrená aj v tomto texte. Na Ježišovo slovo sa naplnili siete. Zo slova stolára boli ohromení skúsení rybári, takže sa ich zmocnila bázeň, pocit nehodnosti a hriešnosti. A keď ich Ježiš pozval stať sa rybármi ľudí, naznačil im tým, že jeho slovo dokáže napĺňať nielen siete rybami, ale aj ľudské životy zmyslom, krásou a požehnaním.

Svätý Lukáš mal rád proroka Izaiáša a jeho texty sú neraz ozvenou Izaiášových. Preto je podnetné pri rozjímaní nad povolaním Petra u Lukáša prečítať si aj povolanie proroka Izaiáša (Iz 6,1-13) a tieto dva texty porovnať. Účastníci dostali k tomu štyri otázky na samostatnú prácu a podnety k modlitbe nad textom o Petrovom zapretí a Ježišovom odpustení (Lk 22,54-62). V sobotu aj v nedeľu po podnetoch zo Sv. písma bol priestor na osobnú reflexiu v samote a po nej bol vyhradený čas na zdieľanie v skupinkách.

Počas spoločných dní sa novici s magistrami stretávali na modlitbách a liturgii v kaplnke, čiastočne aj so sestrami redemptoristkami a v jedálni pri jedle. V sobotu večer ich na spoločnej rekreácii spoločenské hry vrátili k radostnej detskej hravosti. Pri tom všetkom zažili rôzne odtiene srdečnej vzájomnosti a ľudskej aj duchovnej blízkosti.

Spoločná časť programu bola zakončená každý večer tichou adoráciou vystavenej Sviatosti. Do modlitby vkladali vďačnosť za dar a zázrak povolania s dôverou, že tak, ako Ježiš trpezlivo viedol Petra, chce s láskou a trpezlivosťou viesť aj ich.

Formátori si našli priestor okrem zdieľania sa k ponúknutým úryvkom z Písma aj na vymieňanie skúseností z formácie a zo spôsobov, akými sa vyrovnávajú so zmenami v Cirkvi a v spoločnosti: menší počet povolaní, tlak na medzinárodnú spoluprácu, väčšia krehkosť mladých ľudí, vplyv sociálnych sietí, potreba meniť pedagogický prístup. Toto všetko a mnohé ďalšie vplyvy nútia formátorov k zmenám a novej reflexii procesu formácie. Padol návrh, aby sa po rokoch opäť zorganizovalo aj samostatné stretnutie iba pre formátorov.

Reginald Slavkovský, OP a Brigita Puchalová, SMVS