Počas víkendu sa v Badíne uskutočnila druhá celonárodná konferencia služby CHARIS pre vedúcich spoločenstiev, modlitbových skupín, služieb a komunít. Témou konferencie bol Krst v Duchu Svätom. Zasadnutia Národnej služby communia sa zúčastnil aj biskup Mons. Marek Forgáč, cirkevný asistent pre službu CHARIS na Slovensku.

Na konferencii, ktorá sa konala 17. a 18. februára 2023, v priestoroch Domu Xaver v Badíne bolo prítomných približne 100 vedúcich a delegátov z viac ako 40 rozličných spoločenstiev, prúdov a farností. P. Jozef Mihok CSsR, provinciál redemptoristov a koordinátor služby CHARIS na Slovensku, hovoril o krste v Duchu Svätom ako o život meniacej skúsenosti s Božou láskou určenej pre celú Cirkev, ktorá vo veriacich obnovuje „spiace“ milosti prijaté vo sviatosti krstu a birmovania a udeľuje novú silu a dary potrebné pre službu. Osobné svedectvo o krste v Duchu Svätom priniesla sr. ThLic. Veronika Barátová z Komunity Blahoslavenstiev, členka Národnej služby communia (NSC). Nasledovala spoločná modlitba spojená s eucharistickou adoráciou, počas ktorej účastníci konferencie prosili o novú skúsenosť Turíc pre seba a celú Cirkev, ako aj o obnovu prvotnej lásky ku Kristovi.

Programový riaditeľ TV LUX a člen NSC ThLic. Ondrej Chrvala hovoril o rozmanitom ovocí, ktoré skúsenosť krstu v Duchu Svätom prináša, najmä o živom vzťahu s trojjediným Bohom, znovuobjavení bohatstva sviatostí, Svätého Písma a modlitby, láske k Cirkvi, Panne Márii a svätým, evanjelizačnom zápale, používaní chariziem v službe druhým či budovaní jednoty v duchu ekumenizmu. Mário Tomášik, vedúci Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a člen NSC predstavil rozličné prejavy krstu v Duchu Svätom a zdôraznil zvrchovanosť a zároveň citlivosť, s akou Duch Svätý pôsobí. O živú skúsenosť Turíc sa vo svedectve podelil aj Andrej Babulík, organizátor pútnického podujatia Nové svitanie. Svätú omšu celebroval P. Juraj Ďurnek SchP, provinciál piaristov, člen NSC a predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku. P. Matúš Oravec, správca farnosti Podbiel, v kázni účastníkom pripomenul, aké je nevyhnutné spoliehať sa v každom ľudskom snažení na Božiu milosť, keďže Boh často koná celkom iným spôsobom, ako by sme čakali.


Medzinárodnú službu katolíckej charizmatickej obnovy CHARIS slávnostne uviedol do úradu pápež František  na Turíce v roku 2019. Táto služba zriadená Svätou stolicou prostredníctvom Dikastéria pre laikov, rodinu a život dostala za úlohu napĺňať svoje poslanie predovšetkým šírením krstu v Duchu Svätom v celej Cirkvi, budovaním jednoty Kristovho tela a službou chudobným. Ako odpoveď na toto želanie Svätého Otca vznikol na Slovensku podľa oficiálnych usmernení k bodu IV. 4. stanov služby CHARIS koordinačný tím zložený z 13 zástupcov jednotlivých spoločenstiev a vyjadrení Katolíckej charizmatickej obnovy, ktorý bol v roku 2021 uznaný kanceláriou CHARIS vo Vatikáne za Národnú službu communia (CNSC). V tom istom roku bol na plenárnom zasadnutí KBS za cirkevného asistenta pre službu CHARIS menovaný biskup Mons. Marek Forgáč. Úlohou národných služieb communia je podľa stanov CHARIS najmä budovať a posilňovať širokú a rozmanitú rodinu Katolíckej charizmatickej obnovy.

Informoval Marvin Rodriguez, výkonný sekretár Národnej služby communia CHARIS na Slovensku.