III. riadna provinciálna kapitula Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa Provincie Bratislava – Praha si včera volila nové vedenie. Provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky bude P. Jozef Mihok.

Za vikára nového provinciála rehole J. Mihoka bol zvolený P. František Boldy. Po včerajšej voľbe boli dnes obaja v tejto funkcii oficiálne potvrdení generálnym predstaveným P. Rogériom Gomesom. Kapitula redemptoristov počas svojho zasadnutia zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty v ďalších štyroch rokoch budú P. František Boldy a P. Václav Hypius, za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení P. Martin Macko a P. Tomáš Regeš. Na provinciálnej kapitule redemptoristov Provincie Bratislava – Praha sa zúčastňuje 41 jej členov z 10 komunít pôsobiacich na Slovensku, v Česku a  Litve, viceprovinciál Viceprovincie Michalovce, ako aj zástupcovia laikov spojených s misijnou činnosťou rehole.

P. Jozef Mihok CSsR sa narodil 5. 1. 1987 v Prešove. Po maturite na gymnáziu v Sabinove vstúpil v roku 2005 do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 2011 zložil doživotné rehoľné sľuby. V rokoch 2005 – 2012 študoval na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity (Aloisiana). Kňazskú vysviacku prijal 22. 6. 2013 v Prešove. Od roku 2013 bol členom komunity redemptoristov v Banskej Bystrici – Radvani; od júla 2019 je správcom farnosti Banská Bystrica – Radvaň. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako externý formátor v medzinárodnom noviciáte Lubaszowa – Podolínec, od roku 2015 ako externý formátor formačnej komunity v Bratislave. V januári 2019 bol zvolený za mimoriadneho člena konzulty Provincie Bratislava – Praha. Na Popolcovú stredu v roku 2016 dostal od pápeža Františka mandát misionára milosrdenstva.

III. riadna provinciálna kapitula Provincie Bratislava – Praha Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov začala 9. januára 2022 v Dome Xaver v Badíne. Kapitula je zhromaždením všetkých členov s doživotnými sľubmi a delegátov za formačnú komunitu, ako aj laikov spojených s misijnou činnosťou rehole. Súčasťou programu boli okrem voľby nového vedenia aj hodnotiace správy provinciálneho predstaveného Provincie Bratislava – Praha, predstaveného Viceprovincie Michalovce, vedúcich jednotlivých sekretariátov a komisií, riaditeľa vydavateľstva Slovo medzi nami, rektorov domov, prefekta študentov a zástupcu študentov za ostatné štvorročie. Hosťami kapituly sú P. Johannes Römelt, koordinátor Konferencie Európa, provinciál ľvovskej provincie P. Volodymyr Boreyk a provinciál varšavskej provincie P. Janusz Sok.


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza sa redemptoristi provincie Bratislava – Praha venujú hlavne ľudovým misiám a exercíciám (Podolínec, Kostolná – Záriečie), ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami Kongregácie na Slovensku. Ďalšími prioritami sú farská pastorácia (Gaboltov, Banská Bystrica – Radvaň, Bratislava – Kramáre, Tasovice, Frýdek, Svatá Hora), pastorácia povolaní, spolupráca s laikmi (spoločenstvá Calvary, Rieka Života, Koral, Shekinah), pastorácia cez vydavateľstvo Slovo medzi nami a tiež aktívne pôsobenie prostredníctvom tradičných i nových médií. Dekrétom generálneho predstaveného pôsobia slovenskí a českí redemptoristi od februára 2017 v rámci novej provincie Bratislava – Praha. Michalovská viceprovincia pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Mediálny tím redemptoristov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *