V dňoch 23. až 24. mája 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 53 vyšších rehoľných predstavených resp. ich delegovaných zástupcov.

V prvej časti programu sa členovia Konferencie zaoberali prebiehajúcou synodálnou cestou Cirkvi. Vypočuli si dostupné informácie zo zapojenia rehoľníkov v diecéznych synodálnych tímoch a farských skupinách, ako aj závery k synodálnej ceste, ktorá sa uskutočnila na úrovni Únie európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM).

V ďalšom programe uvažovali nad výstupmi prvej dielčej správy projektu Cyrilometodějskej teologickej fakulty Univerzity Palackého Olomouc pod názvom Zasvěcený život dnes, ktorý sa realizoval aj v spolupráci s KVRPS. Do projektu sa zapojilo približne 400 respondentov – rehoľníkov z Čiech i Slovenska. Uvedené informácie odhaľujú isté tendencie a javy v rámci zasväteného života, ktoré – ako bolo aj prítomnými rehoľníkmi konštatované – je dobré vziať do úvahy a ďalej s nimi pracovať.

Cestou zdieľania a spoločného uvažovania pokračoval ďalší program Zhromaždenia. Prítomní členovia KVRPS vytvorili päť pracovných skupín, aby reflektovali témy, ktoré sa zdajú byť ako prioritné pre zasvätených na Slovensku: spolupráca a etablovanie rehoľníkov, rozlišovanie, komunitný život, formácia a živá evanjelizácia. Výstupy skupín boli zosumarizované a bude sa nimi ďalej zaoberať vedenie Konferencie.

V popoludňajšom bloku sa Zhromaždenie venovalo aktuálnej situácii vzhľadom na krízu na Ukrajine. Oboznámilo sa s informáciami zo spracovaného dotazníka, ktorého realizáciu iniciovalo vedenie KVRPS, aby tak zmapovalo zapojenie a poskytnutú pomoc v rámci reholí na Slovensku. K zasadnutiu sa online pripojil aj Mons. Jozef Haľko, predseda Rady KBS pre migrantov. Spolu s ním rehoľníci zdieľali skúsenosti z poskytovania pomoci, ale aj ťažkosti, na ktoré v rehoľných prostrediach narážajú a ktoré je potrebné aktuálne ďalej riešiť, zvlášť vzhľadom na otázku ubytovania a socializácie migrantov prichádzajúcich z Ukrajiny.

V rámci programu členovia KVRPS privítali medzi sebou Ing. Evu Güttlerovú, generálnu riaditeľku denníka Štandard, ktorá prítomným predstavila tému mediálneho etablovania reholí. Následne sa otvorila diskusia k témam medializácia a krízová komunikácia, ktoré zostávajú výzvou pre Konferenciu a tiež pre jednotlivé rehole a to aj preto, že si stále viac uvedomujeme – ako to zaznelo aj v príspevku hosťa – že „digitálny svet dnes je už reálny svet a treba sa ním zaoberať“.

Program pod názvom HOLY-DAYS pre kňazov aj rehoľné sestry ako ponuku istej prevencie pred vyhorením a ťažkosťami v kňazskom a rehoľnom živote prišiel predstaviť ďalší hosť vdp. Andrej Darmo, zástupca tímu lektorov. Program pre kňazov sa bude realizovať 3. – 29. októbra 2022 v Duchovnom centre misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v Nitre na Lukovom Dvore. Program pre rehoľné sestry sa uskutoční vo februári 2023 v Bacúrove.

V ďalšom pracovnom bloku boli predstavené štatistické údaje KVRPS spracované k 31. 12. 2021. Aktuálne KVRPS zastrešuje 75 rehoľných inštitútov (47 ženských a 28 mužských), v ktorých žije celkom 2 665 rehoľníkov (1 843 rehoľníčok a 822 rehoľníkov), z ktorých je 1 809 v produktívnom veku a 856 v dôchodkovom veku.

Následne program pokračoval informáciami z ekonomicko-právnej oblasti. Zhromaždenie sa oboznámilo s hospodárením KVRPS za rok 2021 a schválilo rozpočet na prebiehajúci rok 2022. Otvorila sa aj téma energií a kroky KVRPS vzhľadom na prebiehajúcu energetickú krízu.

V ďalšej časti zasadnutia členovia Rady KVRPS predstavili nové zloženie odborných komisií KVRPS na obdobie 2022-2024, ako aj ich prioritné témy. V závere zaznelo ešte niekoľko dôležitých informácii a ponúk a to k účasti na T22 a Expo povolaní v júli 2022, ako aj ponuka vzdelávania pre vyšších rehoľných predstavených Seminár tvorby spoločenstva, ktorý sa uskutoční 24. – 27. 10. 2022 v Badíne.

Počas konania Zhromaždenia si členovia KVRPS prevzali novú knihu Sila povolania (Rozhovor so Svätým otcom Františkom o zasvätenom živote v súčasnosti), ktorú pripravilo Vydavateľstvo don Bosco v spolupráci s KVRPS. Zároveň členky kontemplatívnych reholí si mohli prevziať aj nový dokument Hovorme o formácii, ktorého autorom je Mons. Carballo, sekretár Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Dokument chce byť „účinným nástrojom na ceste obnovy kontemplatívneho života, obnovy, ktorú si Cirkev veľmi želá…“ a prejavila to aj tým, že za posledné obdobie ponúkla už viaceré dokumenty týkajúce sa kontemplatívneho života.

Sr. Jana Kurkinová, FMA, Sekretariát KVRPS
Foto k správe: P. Tomáš Brezáni, CM, Sr. Jana Kurkinová, FMA