V dňoch 16. – 20. mája 2022 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Účastníci kapituly diskutovali o rehoľnej formácii vo všetkých jej stupňoch, o prehlbovaní a praktizovaní františkánskej identity a svedectve života podľa evanjelia v súčasných podmienkach Cirkvi a sveta vrátane výziev pápeža Františka. V očakávaní blížiacich sa 800–ročných jubileí Rádu, ktorými sú schválenie františkánskej reguly (1223), stigmatizácia sv. Františka (1224), jeho Pieseň brata Slnka (1225), Testament zo Sieny a Veľký testament (1226) a napokon prechod sv. Františka do večnosti (1226), bratia prijali viacero uznesení. Zároveň bolo zvolené nové vedenie provincie na čele s provinciálnym ministrom br. Jurajom Andrejom Mihálym, vikárom provincie br. Jozefom Čirákom a poradným zborom (definitóriom) v zložení br. Ján Kapistránsky Lazový, br. Šimon Supek, br. Gracián Vančo a br. František Xaverský Olbert.

Menší bratia františkáni majú na Slovensku v súčasnosti 72 členov (z toho 44 kňazov, 2 diakonov, 18 bratov laikov a 8 bratov vo vstupnej formácii). Pôsobia v 8 kláštoroch (Bratislava, Trnava, Hlohovec, Beckov, Trstená, Nové Zámky, Fiľakovo a Prešov), na pustovni v Beňadíne a vo farnosti Gelnica. Priemerný vek bratov provincie je 48 rokov. Okrem bežnej pastoračnej služby rozvíjajú aktivity v Centre novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove a v Dome prijatia pre ukrajinských utečencov v Pruskom. V období pandémie slúžili ako sanitárni dobrovoľníci a  kapláni na covidových nemocničných oddeleniach, udržiavali živý kontakt s veriacimi prostredníctvom prenosov bohoslužieb cez internet a odhodlane vysluhovali sviatosti v rámci individuálnej pastorácie. Bratia františkáni na Slovensku v duchu a podľa vzoru svojho zakladateľa, sv. Františka z Assisi, chcú byť svojou radostnou prítomnosťou nositeľmi pokoja a zmierenia uprostred polarizovanej spoločnosti.

-ofm-