Spoločnosť Božieho Slova na Slovensku oslávi 100. výročie svojho vzniku. 

„Slávnosť Zvestovania Pána je pre nás vzácnym sviatkom. Cirkev slávi vtelenie Božieho Syna, vtelenie Večného Slova. Od neho odvodzujeme aj náš názov: Spoločnosť Božieho Slova. Preto tento deň je pre nás aj dňom nášho zrodenia. Využívame túto príležitosť a dnešným dňom spúšťame na našej internetovej stránke www.verbisti.sk sekciu, na ktorej chceme uverejňovať materiály týkajúce sa nášho Jubilea – sto rokov našej prítomnosti na Slovensku a v Čechách,“ píše v liste provinciál verbistov P. Pavol Kruták, SVD. 

Začiatok Jubilea bude 15. januára 2023 na Slávnosť sv. Arnolda Janssena v kostole na Krupinskej v Petržalke. 

„Toto jubileum „nás zaväzuje k pohľadu do minulosti,“ píše ďalej provinciál. „Chceme spomínať na mnohých známych i neznámych, ktorí stáli pri nás za celých sto rokov. Sú to naši prví spolubratia, ktorí prišli na Slovensko pred sto rokmi a začali s výchovou prvých chlapcov, budúcich misionárov. Myslíme aj mnohých dobrodincov a podporovateľov, ktorí veľkodušne a nezištne pomáhali misiám a misionárom,“ uvádza. 

„Pozeráme aj do budúcnosti a to s dôverou v Boha, ktorý toľkokrát prejavil svoju milosť v našom živote. Budúcnosť je pre nás všetkých veľkou neznámou, ale nie je to kráčanie do tmy. Veríme, že budúcnosť prichádza postupne z ruky Božej ako dar a milosť,“ uvádza v liste P. Kruták. 

Kráčajme s Božím Slovom 

Mottom Jubilea sú slová: „Kráčame s Božím Slovom.“ „Chceme teda počúvať, čo nám On hovorí v našom vnútri, čo nám hovorí vo svojom slove, vo Svätom Písme. Toto je najistejšia cesta, po ktorej môžeme kráčať. Emauzskí učeníci kráčali do neistoty, nevedeli kde idú a čo majú robiť. Pri lámaní chleba spoznali, s kým kráčali. Vtedy si spomenuli, že im „horeli srdcia,“ keď počúvali toho, ktorý im otváral Písma. Potrebujeme a chceme mať tieto horiace srdcia. Ony sa zapaľujú tým, že kráčame s Ním a počúvame jeho slová. Toto je program pre našu budúcnosť. 

Prežívame našu prítomnosť. Chceme tento čas využiť na slávenie. Mali by byť dňami oslavy Boha, za to čo robí. Nech zaznejú slová vďaky ale predovšetkým, nech v našom vnútri je vďaka za to, čo vykonal Boh sám v srdciach neraz slabých ľudí, aby ich použil ako nositeľov a hlásateľov evanjelia na všetkých svetadieloch,“ dodáva v liste P. Pavol Kruták SVD. 

Storočnicu pripomenie špeciálne logo 

Storočnicu prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku bude pripomínať špeciálne logo Jubilea 1923 – 2023. Prinášame jeho opis. 

Logo slávenia Jubilea 1923 – 2023, teda storočnice prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku, v sebe nesie viacero prvkov, ktoré sú spojené s udalosťou vďačnosti za prítomnosť misionárov verbistov na Slovensku a v Českej republike.

Základným prvkom je logo Spoločnosti Božieho Slova, ktoré je zložené zo zemegule (ktorá znázorňuje našu zem) a kríža, ktorý symbolicky objíma zemeguľu. Táto symbolika poukazuje na to, že všetci ľudia (celá zem) boli vykúpení na kríži, ktorý sa stal zároveň znamením nového života vykúpených detí.

Ďalším centrálnym prvkom je samotné číslo „100“, ktoré vytvárajú číslice 1, 0 a logo SVD.

Číslo 100 je akoby vložené do knihy. Znázorňuje Božie slovo, ktoré máme ako členovia Spoločnosti Božieho Slova v úcte a zároveň je zdrojom a inšpiráciou pri ohlasovaní Radostnej zvesti ľuďom všetkých národov na všetkých kontinentoch sveta.

Kniha má tvar letiacej holubice a poukazuje na tretiu božskú osobu – Ducha Svätého, ktorého uctievanie je jednou zo základných charakteristík spirituality misionárov verbistov.

Pod logom sa nachádza motto jubilejného roka – „Kráčame s Božím Slovom“, ktoré predstavuje myšlienku poobhliadnutia sa za minulosťou – už prví misionári verbisti, ktorí prišli na územie dnešného Slovenska prichádzali s túžbou ohlasovať Božie Slovo – Vteleného Krista – a prizvať ho, aby si povolal nových ohlasovateľov jeho Evanjelia v misiách. Zároveň je kráčanie s Božím Slovo našou víziou a úlohou do budúcnosti, k čomu chceme formovať i našich spolupracovníkov.

Farebne je logo skomponované z troch základných farieb (biela, modrá, červená), ktoré tvorili farebnú kombináciu vlajky Československa, na ktorého územie v roku 1923 misionári prišli. Zároveň sú tieto tri farby zakomponované vo vlajke Slovenskej republiky a Českej republiky, kde misionári Slovenskej provincie SVD pôsobia.

Misionári Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova, verní odkazu svojho zakladateľa sv. Arnolda Janssena, žijú svoje rehoľno-misionárske povolanie v neustálej otvorenosti voči výzvam Ducha Svätého.

Ohlasujú evanjelium Ježiša Krista, vteleného Božieho Slova, v miestnej cirkvi na Slovensku a v Česku v súlade s charizmou Spoločnosti prostredníctvom farskej pastorácie, biblického apoštolátu, masmédií, ľudových misií, apoštolátu univerzitnej mládeže a angažovania v oblasti spravodlivosti a pokoja – medzi národnostnými menšinami, imigrantmi a ľuďmi na okraji spoločnosti.

Duchovne a materiálne podporujú misijnú činnosť Cirkvi na celom svete prostredníctvom misijnej animácie, získavaním a formáciou nových duchovných povolaní a laikov pre misie. Osobným i komunitným životom, ktorý žijú v jednote so spolubratmi z rôznych národov a kultúr, svedčia o láske Trojjediného Boha voči ľudstvu. Svoje poslanie zverujú Sedembolestnej Panne Márii, patrónke provincie. 

TK KBS informoval P. Tomáš Gerboc, SVD