Misionári Srdca Ježišovho v duchu kresťanskej nádeje a s prosbou o modlitbu oznamujú, že dňa 8. marca 2021 v 74 roku života a 48 roku kňazstva zaopatrený sviatosťami odovzdal svoju dušu Stvoriteľovi misionár Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a diecézny exorcista P. ThLic. Jozef Hegglin, MSC. Zádušná sv. omša spojená s pohrebnými obradmi bude slávená bez účasti verejnosti v sobotu 13. marca 2021 o 9,00 hod. v Kostole sv. Gorazda v Nitre na Klokočine. Telesné pozostatky zosnulého budú na jeho osobné želanie následne uložené o 11,00 hod. na Mestskom cintoríne v Nitre. K zádušnej sv. omši spojenej s pohrebnými obradmi sa bude možné duchovne pripojiť a sledovať ich prostredníctvom online prenosu:
Link č. 1 – v slovenskom jazyku – Na tomto linku od 8.45 bude možné si vypočuť životopis P. Jozefa Hegglina,
MSC a o 9.00 začne pohrebná svätá omša: https://youtu.be/T-Qw9TMPqZo
Link č. 2 – v nemeckom jazyku – Simultánne prekladaný Link č. 1 do nemčiny pre jeho rodinu a nemecky
hovoriacich priateľov. https://youtu.be/9TgwjU4kZjM
Link č. 3 – v slovenskom jazyku: Na tomto linku od 10.50 bude možné sledovať v priamom prenose Obrady
uloženia telesných pozostatkov na Mestskom cintoríne v Nitre. https://youtu.be/3cGyghAYR64

.

Predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku P. Václav Hypius, CSsR, zaslal kondolenciu, ktorú adresoval P. Martinovi Pavúkovi, MSC a jeho spolubratom k úmrtiu P. Jozefa Hegglina, MSC:

Milý P. Martin, MSC
a spolubratia z Kongregácie Najsvätejšieho Srdca Ježišovho,

s ľútosťou som prijal správu o odchode do večnosti vášho spolubrata, nášho priateľa pátra Jozefa Hegglina, MSC. Poznali sme ho ako mimoriadne dobrého, láskavého človeka, kňaza – misionára celou svojou bytosťou. Mal som možnosť viackrát sa s ním aj osobne stretnúť, rozprávať o realite a potrebách zasväteného života. Veľmi mu záležalo na osobe človeka, pomáhal všetkým, aj mnohým z nás – zasväteným. Bude nám chýbať!

Chcem Vám v mene svojom ako aj v mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku a v mene všetkých zasvätených zaželať úprimnú sústrasť. Nech ho Pán, ktorému slúžil s veľkým nasadením, odmení za všetko dobro, ktoré vykonal tu na zemi a nech mu je odmenou a večnou radosťou.
Nech odpočíva v pokoji!

P. Václav Hypius, CSsR
predseda KVRPS

P. ThLic. Joseph Hegglin sa narodil 29. novembra 1946 v Luzerne v diecéze Bazilej vo Švajčiarsku manželom Fridolinovi Hegglinovi a Sophii Mullerovej. Pokrstený bol 1. decembra v kostole Sv. Anny v Luzerne. Birmovaný bol 28. septembra 1957 v kostole sv. Michala v Zugu. V rokoch 1958-1966 absolvoval štúdiá v Malom Diele Lásky sv. Michala vo Fribourgu. Od októbra 1966 do októbra 1967 absolvoval noviciát v Miribel. 11. októbra 1967 zložil prvé rehoľné sľuby. V rokoch 1967 – 1968 študoval filozofiu v Štrasburgu. V rokoch 1968 – 1969 začal vo Fribourgu so štúdiom teológie, v ktorom pokračoval opäť v Štrasburgu v rokoch 1970-1972. Večné sľuby zložil 30. mája 1971 v Štrasburgu. Ešte v tom istom roku, 26. júna 1971 bol vysvätený za diakona. 25. júna 1972 bol v Štraburgu vysvätený za kňaza. V rokoch 1972 – 1974 pôsobil vo farnosti Sv. Mórica v Emmen v Luzerne. V roku 1974 sa vydal na Gilbertove ostrovy v súostroví Kiribati v Tichom oceáne, kde pôsobil do roku 1975 v Tarawe. V rokoch 1976 – 1983 pôsobil v Abemama ako vedúci katechetickej školy a farár ostrova. V rokoch 1984 – 1987 bol poverený vedením misijnej animácie vo Francúzku a Švajčiarsku. V rokoch 1988 – 1993 pôsobil ako prvý superior MSC Pacifickej Únie v Tarawe. V rokoch 1993 – 1999 pôsobil ako provinciál francúzsko-švajčiarskej provincie Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Bol vymenovaný za člena finančnej rady generálneho vedenia. V tomto čase založil nadáciu MSC AMETUR, ktorá združuje aktíva MSC vo Švajčiarsku. 25. marca 1999 skončil jeho mandát provinciála a úrad odovzdal svojmu nástupcovi P. Danielovi Augié vo francúzskom Marsseile. Pastoračný rok ukončil vzdelávaním a oddychom v Paríži. Rok 1999-2000 bol jeho sabatikálnym rokom, ktorý strávil na Inštitúte duchovného vedenia v Chicagu v USA. Príchod roka 2000 strávil na súostroví Kiribati.

Na žiadosť generálneho predstaveného juhonemeckej a rakúskej provincie 1. septembra 2000 nastúpil na nové misijné pôsobisko do Nitry na Slovensku. V novembri 2005 bol vymenovaný za superiora Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Slovensku. Ako jazykovo nadaný sa začal učiť po slovensky. Časom sa stal známym pre vyhľadávanie nových duchovných povolaní, ako aj oživením duchovného centra MSC na Lukovom Dvore v Nitre. Nedávne rozšírenie o novú budovu umožnilo vznik novej misijnej dimenzie, ktorá prijíma „Zranených životom“. Presadil, aby komunita rehoľných sestier Spoločenstva Dcér Našej Milej Matky od Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z ostrova Kiribati prišla do Nitry. Počas svojej prvej dovolenky z Kiribati, v rámci ktorej absolvoval medzipristátie v USA, objavil charizmatickú obnovu, ktorá charakterizuje jeho duchovný rozmer a spôsob jeho pohľadu na duchovnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, aby mohol žiť podľa poslania, ktoré mu bolo zverené. Na rozvíjajúcom sa Slovensku tak mohol uplatniť svoje schopnosti ako kazateľ a animátor.

Ako kňaz pôsobil vo Švajčiarsku, Francúzsku a 15 rokov na súostroví Kiribati v strednej časti Tichého oceánu. Študoval duchovné sprevádzanie na Inštitúte ISL v Chicagu. Absolvoval viaceré kurzy a výcviky v oblasti ignaciánskej spirituality a psychológie v Nebraske a vo Filadelfii USA, v Paríži a v Mníchove. Posledných viac ako 20 rokov pôsobil na Slovensku ako vyhľadávaný exercitátor a viedol duchovné cvičenia a duchovné formačné programy v „Dome Srdca Ježišovho“ v Nitre. V roku 2013 ho nitriansky diecézny biskup ustanovil za diecézneho exorcistu. Nitrianske biskupstvo vyslovuje veľké Pán Boh zaplať za duchovné dielo zosnulého P. Jozefa Hegglina, ktoré na jej území rozvinul a realizoval v záujme Božieho ľudu vo všetkých jeho formách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *