V plnom znení prinášame vyhlásenie vladyku Mariána Andreja Pacáka, emeritného torontského biskupa.

Hneď na úvod sa chcem Svätému Otcovi Františkovi úprimne poďakovať, že 20. októbra 2020 prijal moju úprimnú prosbu a uvoľnil ma z úradu pastoračného riadenia Eparchie svätých apoštolov Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského rítu v Kanade.

Táto služba eparchialného biskupa v Toronte bola pre mňa veľmi náročná, a to z viacerých aspektov. S pomocou Božej milosti som pochopil, že presahuje moje ľudské možnosti. Preto, po dôkladnom zvážení, modlitbe, a tiež po konzultácii s kompetentnými predstavenými, som slobodne a dobrovoľne požiadal Svätého Otca o uvoľnenie z úradu.

Po uvoľnení z úradu Apoštolská nunciatúra na Slovensku potvrdila, že, v súlade s Kódexom kánonov východných cirkví a Partikulárneho práva našej cirkvi, som členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku, s právami a povinnosťami vyhradenými emeritnému biskupovi. Na jej odporúčanie, prebývať na Slovensku v niektorom kláštore redemptoristov, som sa po konzultácii s rehoľnými predstavenými rozhodol, že ako emeritný biskup budem nateraz prebývať v Kláštore redemptoristov v Starej Ľubovni.

Ako emeritný biskup ostávam k plnej dispozícii Apoštolskému Stolcu, našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, naším hierarchom a podľa možností spolubratom redemptoristom.

Na záver sa chcem úprimne poďakovať Jeho Eminencii Leonardovi kardinálovi Sandrimu, prefektovi Kongregácie pre východné cirkvi, Jeho Excelencii Mons. Giacomovi Guidovi Ottonellovi, apoštolskému nunciovi na Slovensku, bratom v biskupskej službe, a tiež všetkým, ktorí mi v poslednom období pomáhali.

Sláva Isusu Christu!

+ Marián Andrej Pacák CSsR
emeritný torontský biskup Slovákov
byzantského rítu

—————————————————————–
Pápež František 20. októbra prijal žiadosť vladyku Mariána Andreja Pacáka CSsR, ktorý sa zriekol úradu eparchiálneho biskupa slovenskej gréckokatolíckej eparchie svätých Cyrila a Metoda v kanadskom Toronte. Zároveň za apoštolského administrátora sede vacante tejto eparchie menoval vladyku Kurta R. Burnetta, eparchiálneho biskupa z Passaicu v USA.

Svätý Otec František vymenoval otca Mariána Andreja Pacáka, CSsR, za eparchiálneho biskupa Eparchie Svätých Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Toronte (Kanada) 5. júla 2018. Marián Andrej Pacák sa narodil 24. apríla 1973 v Levoči. Je členom Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa – Redemptoristov.

Zdroj: TK KBS