Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala nový dokument pre kontemplatívne rehole s názvom Umenie hľadania Božej tváre. Ide o inštrukciu pre formáciu kontemplatívnych mníšok, ktorá nadväzuje na apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Hľadanie Božej tváre (Vultum Dei quaerere, 2016).

„V tichu zakorenený kontemplatívny život je prvotnou formou spoločenstiev zasväteného života v Cirkvi. Zameriava sa na hľadanie Božej tváre, pričom vydáva o ňom svedectvo a rozjíma nad ním v srdci sveta. Spoločenstvá sú ako mestá postavené na návrší a ako lampy na svietniku, v jednoduchosti svojho života sú viditeľným znamením cieľa, ku ktorému kráča celé cirkevné spoločenstvo,“ hovorí sa v úvode inštrukcie.

Obsah dokumentu sa zameriava nielen na rozmery formácie a osoby zapojené do formačnej služby, ale ponúka aj jasné inštrukcie na vypracovanie uceleného Ratio formationis, ktorý má stanoviť „spôsob, akým treba nové generácie voviesť do duchovnosti inštitútu, aby ju mohli autenticky prežívať aj v zmenenom kontexte, ako aj objasniť zasväteným osobám, ako majú žiť toho istého ducha v rôznych etapách svojej existencie.“

Je v záujme Konferencie vyšších rehoľných prestavených na Slovensku (KVRPS) ponúknuť zasväteným preklady aktuálnych dokumentov pápeža a vatikánskych kongregácií, ktoré sa týkajú zasväteného života. Preto KVRPS zabezpečuje preklad a tlač dokumentov a ponúka ich hlavne svojim členom, na stiahnutie v elektronickej podobe na webovej stránke Konferencie však aj všetkým ostatným záujemcom.

„Snažíme sa starostlivo sledovať dokumenty, ktoré vychádzajú vo Vatikáne, aby sme ich mohli čím skôr priniesť na Slovensko. Uvedomujeme si, že môžu byť tiež dôležitým prostriedkom formácie a neustálej obnovy nášho života. Chceme, aby boli poznané a následne aj osvojované, a tak sa stávali bezpečným kompasom na začatej ceste,“ skonštatoval P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) tvorí aktuálne 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských. Na Slovensku pôsobí 56 kontemplatívnych mníšok, ktoré žijú v 7 kláštoroch. Viac o živote reholí a ich členov ponúkajú stránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

sr. Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka KVRPS