Za účasti veriacich a vedenia Slovenskej provincie Kongregácie Školských sestier sv. Františka z Assisi bola počas svätej omše v miestnom farskom kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie vo Veľkom Lapáši pri Nitre uvedená do služby ďalšia ženská rehoľná komunita. Svätú omšu spolu s miestnym farárom Radovanom Kobydom a výpomocným duchovným Jozefom Haluzom celebroval nitriansky diecézny biskup Mons. Viliam Judák, ktorý v jej úvode privítal sestry vo svojom novom pôsobisku a vyjadril radosť z ich prítomnosti v Nitrianskej diecéze.

V homílii preto veriacim objasnil ich prítomnosť a poslanie, keď ich prirovnal k novému vínu plnému energie, ktoré môže prekvasovať svet. Uvažoval aj nad blízkym vzťahom Boha a človeka, ktorý sa prejavil aj v tom, že Boží Syn Ježiš Kristus vstúpil do životov ľudí a dal človeku aj svoje srdce. Vyzval preto prítomných veriacich, aby si to uvedomili, učili sa od Neho a transplantovali Ježišovo Srdce do svojich životov, aby sa to prejavilo v ich životoch vernosťou Bohu, či živom, skutočnom a úprimnom kresťanskom živote.

K tomu majú veriacim vo farnosti pomáhať svojou prítomnosťou a službou aj rehoľné sestry Laura, Caritas a Noemi. V závere svojej homílie tak biskup Judák zopakoval: „Transplantujme teda Božiu lásku do našich životov aj do sveta, ktorý je mnohokrát vlčí a nevďačný, akoby sa v ňom neoplatilo konať dobro, lebo aj my kresťania sme povolaní, aby sme ho pretvárali.“

Koniec svätej omše patril predstaveniu rehole a jej činnosti a chariziem provinciálnou predstavenou sestrou Rafaelou Zvrškovcovou a poklone Najsvätejšej Sviatosti s modlitbou k Božskému Srdcu na prvý piatok v mesiaci so záverečným eucharistickým požehnaním.

Po skončení liturgickej slávnosti požehnal biskup Judák aj priestory na bývanie sestier a ich komunitnú kaplnku, aby sa mohli naplno venovať službe veriacim vo farnosti. Sestra Laura v oblasti charity, sestra Caritas ako katechétka na ZŠ Veľký Lapáš a sestra Noemi ako vychovávateľka na ZŠ s MŠ v Golianove. Od ich prítomnosti vo farnosti sa očakáva oživenie farskej pastorácie a pastorácie detí a mládeže. Farnosť za to vyjadrila vďaku Bohu, vedeniu rehole i nitrianskemu diecéznemu biskupovi za súhlas s ich pôsobením vo farnosti.


Kongregáciu školských sestier Tretieho rehoľného rádu svätého Františka tvoria sestry, ženy zasvätené Bohu, ktoré prijali Kristovo pozvanie nasledovať ho a intenzívnejšie žiť svoje krstné zasvätenie. Životom podľa evanjelia v duchu svätého Františka z Assisi a charizmy zakladateľky Františky Antónie Lamplovej napĺňajú svoje povolanie službou v Cirkvi a pre Cirkev. Charizma je zakorenená v prežívaní evanjelia podľa tradície františkánskej kajúcnosti, v dôvernom spojení s Bohom uprostred apoštolskej práce. V duchu františkánskej chudoby, jednoduchosti a pokory sa v spoločnom živote venujú kresťanskej formácii a výchove pre celkový rozvoj človeka. Odpovedajú na znamenia doby a na potreby Cirkvi ako jej verné služobnice a radostne slúžia chudobným a ináč núdznym.

Sú rehoľnou kongregáciou pápežského práva. V duchu svätého Františka sú verné Svätému Otcovi a do služieb miestnej Cirkvi sa zapájajú v spolupráci s diecéznym biskupom. Kongregácia je medzinárodná. Má skoro 400 sestier, z toho Slovenská provincia má 148 sestier. Vedenie kongregácie sídli v Ríme. Slovenská provincia má provinciálny dom v Žiline. Ku kongregácii patria aj pridružení členovia, ženy a muži, ktorí žijú charizmu v každodennom živote vo svojich rodinách a zamestnaniach.

TK KBS informoval Tibor Ujlacký

FOTOGALÉRIU je možné nájsť TU