Predposledný marcový deň tohto roka uplynulo päť rokov od úmrtia sr. M. Bernadety Pánčiovej z Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok, zakladateľky Rodiny Nepoškvrnenej. Toto výročie si pripomenuli nielen všetky jej spolusestry, ktoré na ňu v tento deň osobitne pamätali vo svojich modlitbách, ale aj mnohí členovia Rodiny Nepoškvrnenej, o čom svedčili ich telefonáty do Rodiny vo Vrícku. Aj niekoľkí kňazi za ňu slúžili svätú omšu v tichu chrámu, bez účasti veriacich.

Už ako pripútaná na lôžko, ktoré bolo jej obetným oltárom, povedala: „Nezabudnite, čím viac budete Matku prosiť, tým viac dostanete!“ Jej veľkou túžbou bolo spojiť Slovensko modlitbou ruženca. Čo by nám asi povedala dnes, v situácii, ktorú prežívame? Zaiste by nás neustále povzbudzovala k horlivej modlitbe, najmä k modlitbe ruženca. „Obraciame sa na všetkých bratov a sestry, členov Rodiny Nepoškvrnenej, všetky ostatné spoločenstvá s veľkou výzvou. Spojme sa od 1. apríla 2020 v modlitbe Novény k Panne Márii z Pompejí na spoločný úmysel: za odvrátenie a ukončenie epidémie,“ uviedla sr. M. Alžbeta Lukasová, SMVS.

Novéna k Panne Márii z Pompejí trvá 54 dní. Každý deň sa modlia tri časti posvätného ruženca – radostný, bolestný a slávnostný a určené modlitby. Odporúča sa pomodliť aj štvrtú časť – ruženec svetla. Prvých 27 dní sa modlíme prosebnú časť Novény k Panne Márii z Pompejí a ďalších 27 dní sa modlíme ďakovnú časť novény spolu s určenými modlitbami. Informácie o novéne a text modlitby je k dispozícii na stránke www.satmarky.sk (časť Pompejská novéna).

Zdroj: TK KBS, alu; ml

1 komentáre k "Sestry satmárky pozývajú začať 1. 4. 2020 novénu za ukončenie pandémie"

  1. Ukončenie pandémie bez pokánia a obrátenia ľudstva?

    Som denne „bombardovaný“ – vyzývaný pripojiť sa k takej, alebo onakej modlitbe za odvrátenie pandémie koronavírusu, ale málokto prioritne povzbudzuje k pokániu a modlitbám za obrátenie ľudstva – jednotlivcov (počnúc sebou), pokračujúc rodinami, politikmi, národmi a celým svetom. Nemali by byť až do takto formulovaných modlitieb vložené prosby o zastavenie epidémie? Lebo to vyznieva tak, že viac nás znepokojuje pandémia, ako rozklad morálky na rôznych úrovniach.