Provinciálna kapitula saleziánok, ktorej motívom bola svadba v Káne, naplnila svojím obsahom prázdne nádoby až po okraj. Schvaľovali sa niektoré potrebné dokumenty  a sestry sa zaoberali vnútornými smernicami pre život v komunitách. Závery z provinciálnej kapituly budú podkladom pre generálnu kapitulu, ktorá sa uskutoční v roku 2020 v Ríme a zúčastnia sa jej zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a zvolená delegátka Marta Baňasová.

 „Veľmi dôležitá je konfrontácia s Božím slovom, Aby ste sa stali domom misionárskeho ohlasovania, ktoré zapája mladých ako aktívnych a zodpovedných protagonistov prítomnosti a budúcnosti,” povzbudila na začiatku kapituly všetky sestry generálna predstavená, matka Yvonne. Provinciálna predstavená sestra Monika Skalová spolu s členkami rady predniesla aj faktografickú správu provincie za obdobie šiestich rokov.

Štúdium podkladov a práca v skupinách, schvaľovanie dokumentov, či uznesení, tvorili obsah dní kapituly. Procesom diskusie a spolu tvorenia sprevádzali kapitulné zhromaždenie regulátorka Jana Kurkinová a externý facilitátor Ján Mihálik. Účastníčky si vykonali aj púť na Levočskú horu, kde mali priestor na stíšenie a modlitbu. Nádoby im pripomenula aj pozvaná saleziánka spolupracovníčka Barbora Okruhľanská. Vo svojom večernom príhovore ďakovala saleziánkam, že jej naplnili šesť  prázdnych nádob v podobe priateľstva, odvahy, prijatia, viery, služby a povolania.

Saleziánky sa zaoberali aj oblasťou rómskej pastorácie, prítomnosti sestier v Trnave a situáciou dôchodkového veku sestier. V nedeľu prijali hostí, členov saleziánskej rodiny. Prihovoril sa im provinciál saleziánov Jozef Ižold prostredníctvom listu, Peter Kvas, koordinátor saleziánov spolupracovníkov, zástupkyne VDB, Zuzana Čepelová ako členka ADMY, Jana Tutková a Viki Raganová, ktoré nechali zaznieť hlas mladých. Prítomná bola aj exallieva Eva Bakytová.

„Vnímala som, že provincia sa posúva, že osoby rastú, mení sa ‘zaužívaná mentalita’ vo vnímaní či hodnotení vecí. Je snaha o pozitívny pohľad vychádzajúci z viery, ale aj reálne a otvorené pomenovanie problémov, snaha o konštruktívny dialóg a priamu konfrontáciu s úctou a pozornosťou na osobu ako takú,“ zhodnotila kapitulu regulátorka Jana Kurkinová, ktorá bola zároveň zvolená ako náhradníčka na generálnu kapitulu.

Autor: Dagmara Čepelová, FMA
Foto: archív FMA