V dňoch 24. – 25. septembra 2019 sa v Duchovnom centre sv. Františka Xaverského v Badíne konalo v poradí druhé zasadnutie zhromaždenia Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) od jeho štrukturálnej zmeny, ktorá nastala zlúčením dvoch konferencií vyšších rehoľných predstavených k 1. januáru 2019. Zastúpených bolo takmer 50 predstavených rehoľných inštitútov z celkového počtu 76 členov Konferencie.

Oficiálnemu programu zhromaždenia predchádzali stretnutia v troch pracovných skupinách, ktoré animovali zástupcovia odborných komisií zriadených pri KVRPS: komisie pre výchovu a vzdelávanie, zdravotnícko-sociálnej, ako aj ekonomicko-právnej komisie.

Zástupcovia reholí – zriaďovatelia škôl a školských zariadení – sa podelili o svojej skúsenosti pri spravovaní svojich diel, diskutovali tiež o zmysle, úlohe a fungovaní spoločného rehoľného školského úradu a tiež si vypočuli príspevok P. Juraja Ďurneka, SchP, o procese hľadania účinnejšej vízie piaristických škôl.

Za rovnakým účelom, v snahe čo najlepšie pôsobiť vo svojom odbore, sa stretli aj zástupcovia reholí so zdravotníckym a sociálnym zameraním. S cieľom hľadania efektívneho zabezpečenia starostlivosti o svojich starých a chorých členov oboznámili sa s možnosťami, ktoré aktuálne poskytuje zákon o sociálnych službách a načrtli možné cesty vzájomnej spolupráce v tejto oblasti. V následkom pracovnom bloku nechýbala ponuka pre všetkých, ktorí chcú medzi sebou spolupracovať aj v rôznych ekonomických a právnych otázkach.

Oficiálny program zhromaždenia sa začal svätou omšou, ktorú celebroval predseda Rady KBS pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života  vladyka Milan Chautur, CSsR, košický eparcha. Vo svojom príhovore povzbudil prítomných, aby sa v každej dobe snažili byť svedkami jednoty a svedkami života stvárňovaného Ježišom Kristom, ktorého každý nasleduje v duchu svojej charizmy.

Následne zhromaždenie otvoril a viedol predseda Konferencie páter Václav Hypius, CSsR, v spolupráci s vedením Konferencie. V prvom bloku sa účastníci zhromaždenia oboznámili s rozbehom jednotlivých odborných komisií v podmienkach zlúčenej Konferencie, ale aj v prepojení činnosti s komisiami, ktoré fungujú pri KBS. Zhromaždenie bolo tiež informované, že KVRPS bola v uplynulých dňoch prijatá za oficiálneho člena Únie európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM), ktorá má svoje sídlo v Bruseli. Začlenila sa tak medzi ďalších 39 národných konferencií vyšších rehoľných predstavených z 28 európskych krajín, ktoré zastupujú takmer 250 tisíc rehoľníkov a rehoľníčok v Európe.

V ďalšom priebehu sa účastníci zhromaždenia zaoberali spolu s odborníkmi témou postavenia rehoľných inštitútov na Slovensku z hľadiska štátneho práva, ako aj témou pripravovaného nového zákona o financovaní činností cirkví a náboženských spoločností a jeho možných dopadov na činnosť Konferencie a jej členov. Zhromaždenie schválilo aj dva interné dokumenty Konferencie, ktoré upravujú fungovanie vlastného rehoľného školského úradu, fondu solidarity a prijala uznesenie na riešenie majetkových záležitostí KVPRS.

Hosťom zhromaždenia bol tiež biskup Mons. Marek Forgáč, predseda Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorý vyšších rehoľných predstavených oboznámil s obsahom činnosti tejto komisie, ako aj so záväznými postupmi, ktorými sú viazané aj rehoľné inštitúty v prípade riešenia možných podnetov adresovaných tejto komisii. Prítomní diskutovali najmä o tom, ako si vzájomne medzi inštitútmi pomôcť pri riešení preventívnych opatrení.

V informačnom bloku zaznelo viacero ponúk v oblasti vzdelávania členov reholí, zvlášť v oblasti permanentnej formácie, vedenia rehoľných inštitútov, ochrany maloletých pred zneužívaním, ako aj v oblasti masmediálneho vzdelávania. Zasvätení sa pridali k výzvam súvisiacich s Mimoriadnym misijným mesiacom, ktorý sa uskutoční v októbri 2019. Spoločne tiež uvažovali o príprave podujatí na pripomenutie dôležitého výročia, ktoré si rehoľný svet pripomenie v roku 2020 – uplynie 70 rokov od likvidácie mužských a ženských kláštorov vtedajším komunistickým režimom s úsilím obmedziť ich vplyv na verejný život v spoločnosti, takzvanej Akcie K (noc z 13. na 14. apríl 1950 – likvidácia mužských kláštorov) a Akcie R (29. august 1950 – násilné odvezenie rehoľných sestier zo ženských kláštorov na rôzne nútené práce), ktoré si pripomenieme v roku 2020.

Každé oficiálne stretnutie všetkých členov Konferencie je priestorom, v ktorom sa vytvára množstvo príležitostí na neformálne vzájomné kontakty a povzbudenie pri vedení rehoľných inštitútov v jednotnej línii v Cirkvi na Slovensku.

Marta Chraščová, CSSsS
sekretariát KVRPS