Po viac ako štyroch rokoch sme v rámci internoviciátnych stretnutí opäť zorganizovali stretnutie iba pre formátorov. Konalo sa v dňoch 16. – 18. 2. 2024 vo Františkánskom duchovnom centre sestier františkánok Premenenia v Melčiciach – Lieskovom. Našimi hosťami a prednášajúcimi boli o. Daniel Bořkovec ISch a s. Veronika Řeháková SDJ. Obaja sú súčasťou tímu, ktorý už viac rokov organizuje Kurz duchovného doprevádzania v rámci programov celoživotného vzdelávania na Cyrilometodějskej teologickej fakulte UP v Olomouci. Okrem toho prispievajú k širšiemu povedomiu o fenoméne duchovného doprevádzania, podporujú zosieťovanie a supervíziu a ponúkajú aj zoznam odporúčanej literatúry.

Na poslednú chvíľu museli niektorí zrušiť svoju účasť, na druhej strane prišlo aj niekoľko formátoriek, ktoré majú na starosti iné obdobie formácie než noviciát. Spolu nás bolo 12, čo bol dobrý počet na to, aby sme sa mohli intenzívne venovať nielen teórii, ale aj nácvikom duchovného doprevádzania. V piatok večer sme mali úvodné stretnutie, na ktorom sme sa predstavili, vyjadrili sme svoje očakávania a vypočuli sme si prednášku o základoch duchovného doprevádzania. Už hneď na začiatku pre nás bolo užitočné rozlíšenie medzi rôznymi typmi osobných rozhovorov: duchovné doprevádzanie, formačný rozhovor, rozhovor pri sviatosti zmierenia, psychoterapeutický rozhovor, pastoračný rozhovor a ďalšie. Tieto tipy rozhovorov sa odlišujú v cieľoch a prostriedkoch. Keď nie sú ciele a prostriedky jasné obom zhovárajúcim sa, je dobré, aby si ich prešli, a tak sa vyhli zbytočným nedorozumeniam a nenaplneniu očakávaní. Cieľom duchovného doprevádzania je prehlbovanie vzťahu k Bohu toho, kto je doprevádzaný. Doprevádzajúci by mal byť zrelou osobnosťou s duchovnými skúsenosťami, ktorý vďaka týmto skúsenostiam a príprave pomáha doprevádzanému lepšie sa orientovať v tom, čo sa deje v jeho vzťahu k Bohu a čo môže zo svojej strany urobiť pre rozvoj tohto vzťahu.

V sobotu sme veľa času venovali nácvikom. Boli sme rozdelení do dvoch skupín, každú viedol jeden z hostí. Postupne sme sa striedali v úlohe doprevádzajúceho aj doprevádzaného. Po krátkych rozhovoroch sme veľa času venovali spätnej reflexii. Zhovárajúci sa vyjadrili svoje pocity po rozhovore, ostatní sa tiež mohli vyjadriť, ako ten rozhovor vnímali a či sa doprevádzajúcemu darilo napĺňať požiadavky dobrého vedenia takéhoto rozhovoru. K tým požiadavkám patrí: aktívne počúvanie, otvorené otázky, zrkadlenie, parafrázovanie, zhrnutie, práca s tichom, citlivá neverbálna komunikácia, podpora doprevádzaného a vytváranie priestoru dôvery. Naši hostia – lektori nám tiež dávali spätnú väzbu. Celkovo boli tie nácviky silnou skúsenosťou. Väčšina z nás niečo podobné už zažila, a predsa to bolo obohacujúce. Či už sa nám niektoré intervencie podarili alebo sa ukázalo, že iný prístup by bol lepší, to, čo sme sa naučili, zostalo zapísané hlboko v nás na rozdiel od informácií, ktoré sa dotknú iba našej racionality. Ako doprevádzaní sme sa opatrne otvárali zraniteľnosti, a to nás zblížilo viac, než keby sme iba spolu počúvali prednášky.

Večer bol čas na otázky a prípadné osobné rozhovory s hosťami, ktoré viacerí využili. Asi najviac otázok sa týkalo vzťahu duchovného doprevádzania a formácie. Hostia ešte v ten deň odchádzali, a tak sme im na záver dňa poďakovali a rozlúčili sme sa s nimi.

V nedeľu dopoludnia sme ešte sedeli v kruhu. Hovorili sme o tom, čo nám to stretnutie dalo, vymieňali sme si skúsenosti z formácie a každý mohol navrhnúť, čomu by sme sa mohli venovať na ďalšom stretnutí formátorov. Brat Reginald stručne predstavil rodiacu sa stránku s formačnými aktivitami. Niektoré z ponúk môžu byť pre formátorov pomocou pri ich vlastnom dorastaní do úlohy formátora.  

Ako na všetkých stretnutiach, aj na tomto sme najhlbšie spoločenstvo s Bohom aj medzi sebou prežívali v kaplnke – na sv. omši, pri modlitbe breviára, v osobnej modlitbe. Pred odchodom sme poďakovali domácim sestrám Tereze a Veronike – aj vďaka nim sme sa v ich duchovnom centre cítili dobre a odchádzali sme ľudsky a duchovne obohatení.

Brigita Puchalová, SMVS a Reginald Slavkovský, OP