Redemptoristi majú dvoch nových diakonov a jedného novokňaza. Z rúk banskobystrického biskupa Mons. Mariána Chovanca prijali na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2023 vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie diakonskú vysviacku Pavel Hudousek CSsR a  Lukáš Michalovič CSsR; diakon Stanislav Marcin CSsR bol vysvätený na kňaza. Brat Pavel Hudousek zložil v nedeľu 13. augusta 2023 v bazilike Nanebovzatia Panny Márie na Svatej Hore v Příbrami do rúk vikára provinciála redemptoristov Provincie Bratislava – Praha Františka Boldyho CSsR doživotné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti, ako aj sľub a prísahu zotrvania v Kongregácii.

Stanislav Marcin, ktorý pochádza z Raslavíc v Košickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2014. Po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku a v Podolínci zložil 15. augusta 2017 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2020. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2022. Po diakonskej vysviacke 29. augusta 2022 pôsobil v komunite redemptoristov Banská Bystrica – Radvaň, kde bude pokračovať vo svojej kňazskej službe.

Pavel Hudousek pochádza z Kostelce nad Orlicí v Královohradeckej diecéze. Formáciu v reholi redemptoristov začal v roku 2015 a po ročnom noviciáte v poľskej Lubaszowej zložil 15. augusta 2019 dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti; doživotné sľuby zložil 13. augusta 2023. Magisterské štúdium na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity ukončil v júni 2023. Ako diakon bude slúžiť v komunite redemptoristov vo Frýdku.

Lukáš Michalovič, ktorý pochádza z Prievidze v Banskobystrickej arcidiecéze, začal svoju formáciu v reholi redemptoristov v roku 2016. Dočasné sľuby čistoty, chudoby a poslušnosti zložil 15. augusta 2019 po noviciáte v Lubaszowej v Poľsku. Po ukončení bakalárskeho štúdia a 4. ročníka na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity študoval na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme. Doživotné sľuby zložil 15. augusta 2022. V nasledujúcom akademickom roku bude pokračovať v magisterskom štúdiu teológie a filozofie na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity v 6. ročníku. Ako diakon bude slúžiť v komunite študentátu redemptoristov Bratislava – Puškinova.


Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v mestečku Scala pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Z Talianska priniesol redemptoristov cez Alpy sv. Klement Maria Hofbauer, rodák z Tasovíc pri Znojme, v roku 1785. Vo svetle charizmy sv. Alfonza redemptoristi Provincie Bratislava – Praha ohlasujú Evanjelium chudobným a opusteným prostredníctvom farských misií a exercícií,  ktoré sú zároveň prvými apoštolskými prioritami. Ďalšími sú evanjelizácia prostredníctvom médií a vydavateľstva Slovo medzi nami, farská pastorácia a pôsobenie na pútnických miestach. Prvou zo základných priorít je zdieľaná misia, preto redemptoristi spolupracujú s laickými spoločenstvami Calvary, Rieka Života, Koral a Shekinah. Dekrétom generálneho predstaveného vznikla vo februári 2017 Provincia Bratislava – Praha, v rámci ktorej redemptoristi pôsobia v Bratislave (komunity Puškinova a Kramáre), Banskej Bystrici – Radvani, Gaboltove, Podolínci, Kostolnej – Záriečí, v Tasoviciach, vo Frýdku, na Svatej Hore v Příbrami a v Kaunase. Michalovská viceprovincia pôsobí v troch kláštoroch na Slovensku (Michalovce, Stropkov, Stará Ľubovňa) a v dvoch na Zakarpatí (Korolevo, Užhorod). Okrem ľudových misií robí aj misie na školách, duchovné cvičenia, vedie Arcibratstvo sv. ruženca, vydáva časopis Misionár a knihy vo Vydavateľstve Misionár, spravuje Baziliku minor v Michalovciach, ako aj farnosti v Starej Ľubovni a Stropkove.

Mediálny tím redemptoristov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *