Zasvätení na Slovensku pôsobia v rôznych oblastiach spoločenského života. Jednou z nich je aj výchova a vzdelávanie. Rehoľné školy sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na Slovensku. Ako zriaďovatelia rehoľné spoločenstvá zastrešujú 47 rôznych škôl a školských zariadení.

O radostiach aj starostiach s prácou s deťmi a mládežou sa na spoločnom stretnutí zhovárali Juraj Ďurnek, predseda KVRPS  a Ján  Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu. Pán minister vyzdvihol význam hodnotového vzdelávania žiakov a študentov, ktoré je dôležitou súčasťou cirkevných škôl. Keďže aj pán minister aj páter Juraj sú učitelia prírodných vied a bývalí riaditelia škôl, ich vzájomná diskusia bola vecná a plodná.

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) je cirkevnou organizáciou, ktorá združuje vyšších rehoľných predstavených mužských a ženských rehoľných inštitútov a spoločností apoštolského života na Slovensku. Konferencia je zriadená Apoštolskou stolicou, podporuje rozvoj zasväteného života, uľahčuje vzájomnú komunikáciu a riešenie rôznych spoločných otázok členov a upevňuje vzťahy medzi zasvätenými osobami a ďalšími cirkevnými inštitúciami.

-hm-