Za novú viceprovinciálnu predstavenú viceprovincie sv. Cyrila a Metoda sestier Rádu sv. Bazila Veľkého na Slovensku bola zvolená sestra Naukracia Zavacká, OSBM. Za prvú radkyňu a zástupkyňu sr. Helena Šimková, OSBM, za druhú radkyňu sr. Gorazda Jakubčáková, OSBM a za tretiu radkyňu sr. Alfonza Vrbiarová, OSBM. Sestry volili nové vedenie viceprovincie na VI. viceprovinciálnej kapitule v Sečovciach.

Hosťom kapituly bola aj matka Marcela Runcan, OSBM, generálna predstavená sestier Rádu sv. Bazila Veľkého z Ríma s generálnou radkyňou a zástupkyňou sr. Emanuelou Vishka, OSBM. Kapitula je časom prehodnotenia uplynulého obdobia piatich rokov, nasmerovania viceprovincie do budúcna a voľby nového vedenia. Mottom kapituly sa stali slová sv. apoštola Pavla: „A tak teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri; no najväčšia z nich je láska.“ (1 Kor 13, 13).

V posledný deň kapituly prijal pozvanie sláviť svätú liturgiu vo viceprovinciálnej kaplnke Troch svätých svätitieľov vladyka Ján Babjak, SJ, prešovský arcibiskup metropolita a zároveň sa zúčastnil na voľbách predstavenej viceprovincie. V homílii vladyka Ján upriamil svoju pozornosť na slová apoštola Pavla, ktorý v prvom liste Solúnčanom píše: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí, aby sa zachoval váš duch neporušený a duša i telo bez úhony, keď príde náš Pán. Áno toto je aj moje prianie pre vás drahé sestry bazilánky. To je najdôležitejšie, aby z každej z vás vyžarovala Božia svätosť a ňou si vás on sám použije na svoju misiu,“ zdôraznil arcibiskup Babjak. Spolu s vladykom koncelebroval sečovský protopresbyter Miroslav Pohár a arcibiskupský ceremoniár Pavol Vasiľ.

Viceprovincia sv. Cyrila a Metoda v Sečovciach bola založená Generálnou kúriou najprv ako Delegatúra sv. Cyrila a Metoda 8. mája 1994. Tá bola 30. januára 2001 povýšená na Viceprovinciu sv. Cyrila a Metoda. Sestry viceprovincie vyučujú náboženstvo na štátnych i cirkevných školách, pomáhajú vo farnostiach výzdobou chrámov, šitím kňazských rúch a liturgických potrieb, vedením detských speváckych zborov, biblických krúžkov a pod.

sr. Pavla Dutková, OSBM