Rada KVRPS

Na prvom zhromaždení členov spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) dňa 30. januára 2019 v bratislavskom Centre Salvator zasvätení z rehoľných spoločenstiev pôsobiacich na Slovensku zvolili nové vedenie a schválili dokumenty súvisiace s fungovaním Konferencie, ako aj jej organizačnú štruktúru.

Konferenciu tvorí 76 členov zo 45 ženských a 28 mužských reholí. Na zhromaždení bolo prítomných 63 členov. Tí si spomedzi seba zvolili nové vedenie na 3-ročné obdobie. Predsedom KVRPS je P. Václav Hypius CSsR a zástupkyňou predsedu sr. Petra Sičáková SSNPM. Za členov rady boli ďalej zvolení P. Ambróz Martin Štrbák O. Praem, sr. Rafaela Zvrškovcová OSF, Agnesa Jenčíková CJ a P. Vladimír Kasan OSB. Tajomníčkou Konferencie je sr. Jana Kurkinová FMA a v službe sekretárky a ekonómky bola potvrdená sr. Marta Chraščová CSSsS.

Svätá omša, ktorú slávil Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, začala vzývaním Ducha Svätého. Otec biskup v homílii upriamil pozornosť na úrodnú pôdu, o ktorej hovorí dnešné evanjelium, a pripomenul aj známu modlitbu P. Aquinasa Gaburu OP: „Pane, daj nám prvotnú rehoľnú horlivosť!“ Vladyka Milan Chautur CSsR, predseda Rady pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života KBS, sa v pozdravnom liste vyjadril: „Vaše spojenie nech je znamením jednoty v rozdelenom svete. Chcem vám popriať, aby táto jednota zasvätených osôb priniesla znásobenie síl pre intenzívnejšie pôsobenie jednotlivých rádov, kongregácií a inštitútov na Slovensku.“

Členovia Konferencie, ktorí zastupujú 2508 zasvätených žijúcich v komunitách na Slovensku, schválili tiež začlenenie KVRPS v Únii európskych konferencií vyšších rehoľných predstavených (UCESM), ktorá reprezentuje cca 250.000 zasvätených v Európe.

Foto: Iva Kúšiková SSpS
-fc-